Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Marka - kapitola 3


1 Potom znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou.

2 A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať.

3 Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: "Staň si do prostriedku!"

4 A tamtých sa opýtal: "Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť?" Ale oni mlčali.

5 S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi: "Vystri ruku!" On ju vystrel a ruka mu ozdravela.

6 Farizeji vyšli von a hneď sa radili o ňom s herodiánmi, ako ho zahubiť.

7 Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veľký zástup z Galiley a Judey

8 i z Jeruzalema a z Idumey; ba aj zo zajordánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí.

9 Tu povedal svojim učeníkom, že mu majú pripraviť loďku, aby ho zástup netlačil.

10 Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli.

11 Ešte aj nečistí duchovia, keď ho zbadali, padali pred ním a kričali: "Ty si Boží Syn!"

12 Ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali.

13 Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu.

14 Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať

15 s mocou vyháňať zlých duchov:

16 Šimona, ktorému dal meno Peter,

17 Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno Boanerges, čo značí Synovia hromu,

18 ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského

19 a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil.

20 Vošiel do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť.

21 Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: "Pomiatol sa."

22 Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: "Je posadnutý Belzebulom" a: "Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov."

23 On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: "Ako môže satan vyháňať satana?

24 Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť,

25 a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť.

26 Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec.

27 Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom.

28 Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali.

29 Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom."

30 Lebo hovorili: "Je posadnutý nečistým duchom."

31 Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať.

32 Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: "Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry."

33 On im odvetil: "Kto je moja matka a moji bratia?"

34 Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: "Hľa, moja matka a moji bratia.

35 Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka."