Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Marka - kapitola 2


1 O niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome,

2 a zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani predo dvermi. A on im hlásal slovo.

3 Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; niesli ho štyria.

4 A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý.

5 Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: "Synu, odpúšťajú sa ti hriechy."

6 Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali:

7 "Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?"

8 Ježiš hneď svojím duchom spoznal, že tak rozmýšľajú, a povedal im: "Prečo si to myslíte vo svojich srdciach?

9 Čo je ľahšie - povedať ochrnutému: "Odpúšťajú sa ti hriechy," alebo povedať: "Vstaň, vezmi si lôžko a choď!"?

10 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy" - povedal ochrnutému:

11 "Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov."

12 A on vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili: "Také niečo sme ešte nikdy nevideli."

13 Znova vyšiel k moru. Celé zástupy prichádzali k nemu a on ich učil.

14 Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Léviho a povedal mu: "Poď za mnou!" On vstal a išiel za ním.

15 Keď potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom, stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho a nasledovali ho.

16 Keď ho zákonníci zo skupiny farizejov videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi, hovorili jeho učeníkom: "Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?"

17 Ježiš to začul a povedal im: "Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov."

18 Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Prišli k nemu a pýtali sa: "Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?"

19 Ježiš im povedal: "Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť.

20 No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v ten deň, sa budú postiť.

21 Nik neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata vytrhne kus z neho, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia.

22 A nik nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno aj mechy, ale nové víno do nových mechov."

23 V istú sobotu kráčal cez obilné pole. Jeho učeníci cestou začali trhať klasy.

24 Farizeji mu povedali: "Pozri, prečo robia v sobotu, čo neslobodno?"

25 On im odvetil: "Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina?

26 Ako vošiel za veľkňaza Abiatara do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?"

27 I povedal im: "Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu.

28 A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou."