Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Marka - kapitola 13


1 Keď vychádzal z chrámu, jeden z jeho učeníkov mu povedal: "Učiteľ, pozri, aké kamene a aké stavby!"

2 Ježiš mu vravel: "Vidíš tieto veľké budovy? Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené."

3 Keď potom sedel na Olivovej hore oproti chrámu a boli sami, pýtali sa ho Peter, Jakub, Ján a Ondrej:

4 "Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie keď sa toto všetko začne plniť."

5 Ježiš im začal hovoriť: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol.

6 Prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: "To som ja." A mnohých zvedú.

7 Keď budete počuť o vojnách a chýry o bojoch, neľakajte sa. To musí prísť, ale ešte nebude koniec.

8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad. To bude začiatok útrap.

9 Vy sa však majte na pozore. Vydajú vás súdom, budú vás biť v synagógach a pre mňa budete stáť pred vladármi a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo.

10 Ale najprv sa musí hlásať evanjelium všetkým národom.

11 Až vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa dopredu, čo budete hovoriť, ale hovorte čo vám bude dané v tú hodinu. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch Svätý.

12 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život.

13 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

14 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia tam, kde nemá byť - kto číta, nech pochopí -, vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr;

15 kto bude na streche, nech nezostupuje a nevchádza do domu vziať si niečo stadiaľ,

16 a kto bude na poli, nech sa nevracia nazad zobrať si oblek.

17 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať!

18 Modlite sa, aby to neprišlo v zime,

19 lebo tie dni budú takým súžením, aké nebolo od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz a už ani nebude.

20 A keby Pán tie dni neskrátil, nezachránil by sa nik. Ale kvôli vyvoleným, ktorých si vyvolil, skrátil tie dni.

21 Keby vám vtedy niekto povedal: "Hľa, tu je Mesiáš, hľa, tamto je," neverte.

22 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených.

23 Vy sa však majte na pozore! Všetko som vám povedal vopred.

24 V tých dňoch, po onom súžení slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas,

25 hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť.

26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou.

27 On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta kraja zeme až po kraj neba.

28 Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto.

29 Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko predo dvermi.

30 Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane.

31 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.

32 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.

33 Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas.

34 Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť.

35 Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno.

36 Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane!

37 A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!"