Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Marka - kapitola 11


1 Keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfage a Betánii pri Olivovej hore, poslal dvoch svojich učeníkov

2 a povedal im: "Choďte do dediny, čo je pred vami. A len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte.

3 A keby vám niekto hovoril: "Čo to robíte?", povedzte: "Pán ho potrebuje a hneď ho zasa sem vráti."

4 Oni odišli a na rázcestí našli osliatko priviazané vonku pri bráne; i odviazali ho.

5 Niektorí z t ch, čo tam stáli, im vraveli: "Čo to robíte, prečo odväzujete osliatko?"

6 Oni im povedali, ako im kázal Ježiš, a nechali ich.

7 Osliatko priviedli k Ježišovi, pokládli naň svoje plášte a on si naň sadol.

8 Mnohí prestierali na cestu svoje plášte, iní zasa zelené ratolesti, čo narezali v poli.

9 A tí, čo išli pred ním, aj tí, čo šli za ním, volali: "Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!

10 Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach!"

11 Tak vošiel do Jeruzalema, do chrámu. Všetko si popozeral a odišiel s Dvanástimi do Betánie, lebo už bol večer.

12 Keď na druhý deň z Betánie odchádzali, pocítil hlad.

13 Zďaleka zazrel figovník s lístím. Išiel k nemu, či na ňom niečo nenájde. Ale keď k nemu prišiel, nenašiel nič, len lístie; nebol totiž čas fíg.

14 I povedal mu: "Nech z teba už nikdy nik neje ovocie!" A jeho učeníci to počuli.

15 Potom prišli do Jeruzalema. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice.

16 A nedovolil nikomu prenášať ani náčinie cez chrám.

17 A učil ich: "Nie je napísané: "Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy"? A vy ste z neho urobili lotrovský pelech."

18 Keď to počuli veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho zabiť. Báli sa ho, lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie.

19 A keď sa zvečerilo, odišli z mesta.

20 Keď ráno išli popri figovníku, videli, že vyschol od koreňa.

21 Tu sa Peter rozpamätal a povedal mu: "Rabbi, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol."

22 Ježiš im na to povedal: "Majte vieru v Boha.

23 Veru, hovorím vám: Keď niekto povie tomuto vrchu: "Zdvihni sa a hoď sa do mora," a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to.

24 Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.

25 A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy." (

26 Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.)

27 A znova prišli do Jeruzalema. Ako chodil po chráme, pristúpili k nemu veľkňazi, zákonníci a starší

28 a pýtali sa ho: "Akou mocou toto robíš? Alebo kto ti dal moc, aby si to robil?"

29 Ježiš im povedal: "Aj ja sa vás na niečo spýtam. Odpovedzte mi, potom vám poviem, akou mocou toto robím.

30 Jánov krst bol z neba, či od ľudí? Odpovedzte mi!"

31 Oni rozmýšľali a hovorili si: "Ak povieme: Z neba, povie: "Prečo ste mu teda neuverili?"

32 Ale ak povieme: Od ľudí," - to sa báli ľudu, lebo všetci pokladali Jána za ozajstného proroka.

33 Odpovedali teda Ježišovi: "Nevieme." A Ježiš im odvetil: "Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím."