Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 4


1 Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti

2 a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol.

3 Tu mu diabol povedal: "Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom."

4 Ježiš mu odvetil: "Napísané je: "Nielen z chleba žije človek."

5 Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta

6 a vravel mu: "Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju komu chcem.

7 Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja."

8 Ježiš mu povedal: "Je napísané: "Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť."

9 Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: "Ak si Boží syn, vrhni sa stadeto dolu,

10 veď je napísané: "Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,"

11 a "vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň."

12 Ježiš mu odvetil: "Je povedané: "Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha."

13 Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.

14 Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji.

15 Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali.

16 Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal.

17 Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesta, kde bolo napísané:

18 "Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu

19 a ohlásiť Pánov milostivý rok."

20 Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho.

21 A on im začal hovoriť: "Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli."

22 Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: "Vari to nie je Jozefov syn?"

23 On im vravel: "Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej vlasti."

24 A dodal: "Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti.

25 Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine.

26 A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone.

27 A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman."

28 Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev.

29 Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli do až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť.

30 Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

31 Zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich učil

32 a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc.

33 V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. Ten vykríkol veľkým hlasom:

34 "Nechaj nás! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?! Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý."

35 Ježiš mu pohrozil: "Mlč a vyjdi z neho!" Zlý duch ho hodil medzi nich, vyšiel z neho a neublížil mu.

36 Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: "Čo je to za slovo, že mohutnou silo rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?"

37 A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji.

38 Keď vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu.

39 Postavil sa nad ňu, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ich.

40 Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich.

41 Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: "Ty si Boží Syn." On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Mesiáš.

42 Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal.

43 On im však povedal: "Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný."

44 A kázal po judejských synagógach.