Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 21


1 Keď sa rozhliadol videl boháčov ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice.

2 Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako ta vhodila dve drobné mince,

3 a povedal: "Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní.

4 Lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, cele svoje živobytie."

5 Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, povedal:

6 "Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené."

7 Oni sa ho opýtali: "Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?

8 On odpovedal: "Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: "To som ja" a: "Ten čas je už blízko." Nechoďte za nimi!

9 A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď."

10 Potom im povedal: "Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu.

11 Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.

12 Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam, uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno.

13 To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo.

14 Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť,

15 lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť.

16 Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život.

17 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno.

18 Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí.

19 Ak vytrváte, zachováte si život.

20 Keď uvidíte, že vojsko obkľučuje Jeruzalem, vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie.

21 Vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu, a tí, čo budú na vidieku, nech doň nevchádzajú,

22 lebo to budú dni pomsty, aby sa splnilo všetko čo je napísané.

23 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu.

24 Budú padať ostrím meča, odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplní čas pohanov.

25 Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia.

26 Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť.

27 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.

28 Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie."

29 A povedal im podobenstvo: "Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy!

30 Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko leto.

31 Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo.

32 Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane.

33 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.

34 Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil.

35 Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme.

36 Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka."

37 Cez deň učil v chráme, ale na noc vychádzal von a zdržiaval sa na hore, ktorá sa volá Olivová.

38 A všetok ľud sa skoro ráno hrnul k nemu do chrámu počúvať ho.