Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 2


1 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete.

2 Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius.

3 A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta.

4 Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu,

5 aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave.

6 Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu.

7 I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.

8 V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo.

9 Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach,

10 ale anjel im povedal: "Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom:

11 Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán.

12 A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach."

13 A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili:

14 "Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle."

15 Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: "Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán."

16 Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach.

17 Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati.

18 A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali.

19 Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.

20 Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.

21 Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.

22 Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi,

23 ako je napísané v Pánovom zákone: "Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,"

24 a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.

25 V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom.

26 Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.

27 Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon,

28 vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami:

29 "Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova,

30 lebo moje oči uvideli tvoju spásu,

31 ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov:

32 svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu."

33 Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo.

34 Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: "On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať,

35 - a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc."

36 Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov,

37 potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami.

38 Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.

39 A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta.

40 Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.

41 Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky.

42 Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom.

43 A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali.

44 Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi.

45 No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali.

46 Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky.

47 Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami.

48 Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: "Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!"

49 On im odpovedal: "Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?"

50 Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.

51 Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.

52 A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.