Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 18


1 Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať:

2 "V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil.

3 Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: "Obráň ma pred mojím protivníkom."

4 Ale on dlho nechcel. No potom si povedal: "Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím,

5 obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári."

6 A Pán povedal: "Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca!

7 A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý?

8 Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?"

9 Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal toto podobenstvo:

10 "Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik.

11 Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: "Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik.

12 Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám."

13 Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: "Bože, buď milostivý mne hriešnemu."

14 Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený."

15 Prinášali k nemu aj nemluvňatá, aby sa ich dotkol. Keď to videli učeníci, okrikovali ich.

16 Ale Ježiš si ich zavolal a povedal: "Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo!

17 Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň."

18 Tu sa ho ktorýsi popredný muž opýtal: "Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?"

19 Ježiš mu povedal: "Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh.

20 Poznáš prikázania: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti svojho otca i matku!"

21 On vravel: "Toto všetko som zachovával od mladosti."

22 Keď to Ježiš počul, povedal mu: "Ešte ti jedno chýba. Predaj všetko, čo máš rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma.

23 Keď to počul, zosmutnel, lebo bol veľmi bohatý.

24 Ježiš, vidiac, ako zosmutnel, povedal: "Ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí čo majú majetky!

25 Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva."

26 Tí, čo to počuli, povedali: "Kto potom môže byť spasený?"

27 On im povedal: "Čo je nemožné ľudom, je možné Bohu."

28 Peter vravel: "Pozri, my sme opustili, čo sme mali, a išli sme za tebou."

29 On im povedal: "Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto pre Božie kráľovstvo opustí dom alebo ženu alebo bratov alebo rodičov alebo deti,

30 aby nedostal oveľa viac v tomto čase a v budúcom veku večný život."

31 Vtedy si vzal Dvanástich a hovoril im: "Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko, čo napísali Proroci o Synovi človeka.

32 Vydajú ho pohanom, vysmejú, potupia a opľujú,

33 zbičujú ho a zabijú, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych."

34 Lenže oni z toho ničomu nerozumeli. Toto slovo im zostalo zahalené a nepochopili, čo hovoril.

35 Keď sa približoval k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral.

36 Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, pýtal sa, čo sa deje.

37 Povedali mu: "Ježiš Nazaretský ide tadiaľto."

38 Tu vykríkol: "Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!"

39 Tí, čo išli popredku, ho okríkali, aby mlčal. Ale on ešte väčšmi kričal: "Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!"

40 Ježiš zastal a kázal, aby ho priviedli k nemu. Keď sa priblížil, opýtal sa ho:

41 "Čo chceš, aby som ti urobil?" On odpovedal: "Pane, aby som videl."

42 A Ježiš mu povedal: "Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila."

43 A hneď videl, šiel za ním a velebil Boha. Aj všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu.