Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 1


1 Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali,

2 ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova.

3 Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku, verne rad-radom opíšem,

4 aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili.

5 Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta.

6 Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia.

7 Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku.

8 Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom,

9 podľa zvyku kňazského úradu lósom mu pripadlo vojsť do Pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu.

10 V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu.

11 Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára.

12 Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza.

13 Ale anjel mu povedal: "Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján.

14 Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých.

15 Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý.

16 Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu.

17 Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud."

18 Zachariáš povedal anjelovi: "Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku."

19 Anjel mu odpovedal: "Ja som Gabriel. Stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť.

20 Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia v svojom čase."

21 Ľud čakal na Zachariáša a divil sa, že sa tak dlho zdržuje v chráme.

22 Ale keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť; a oni pochopili, že mal v chráme videnie. Dával im znaky a zostal nemý.

23 Len čo sa skončili dni jeho služby, vrátil sa domov.

24 Po tých dňoch jeho manželka Alžbeta počala, ale skrývala sa päť mesiacov a hovorila:

25 "Toto mi urobil Pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi."

26 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret,

27 k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

28 Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou."

29 Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.

30 Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.

31 Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.

32 On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida,

33 naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca."

34 Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?"

35 Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.

36 Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná!

37 Lebo Bohu nič nie je nemožné."

38 Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Anjel potom od nej odišiel.

39 V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji.

40 Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.

41 Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý.

42 Vtedy zvolala veľkým hlasom: "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.

43 Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?

44 Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone.

45 A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán."

46 Mária hovorila: "Velebí moja duša Pána

47 a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,

48 lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,

49 lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno

50 a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

51 Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.

52 Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.

53 Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.

54 Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

55 ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky."

56 Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

57 Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna.

58 Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou.

59 Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi.

60 Ale jeho matka povedala: "Nie, bude sa volať Ján."

61 Povedali jej: "Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá."

62 Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on.

63 Vypýtal si tabuľku a napísal: "Ján sa bude volať." A všetci sa divili.

64 Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha.

65 Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach.

66 A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: "Čím len bude tento chlapec?" A vskutku Pánova ruka bola s ním.

67 Jeho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval:

68 "Nech je zvelebený Pán Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud

69 a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka

70 ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,

71 že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.

72 Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,

73 na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,

74 aby sme mu bez strachu slúžili

75 vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.

76 A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu

77 a poučíš jeho ľud o spáse,

78 že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi

79 a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja."

80 Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael.