Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Jána - kapitola 8


1 Ježiš odišiel na Olivovú horu.

2 Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich.

3 Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavil ju do prostriedku

4 a povedali mu: "Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve.

5 Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?

6 Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi.

7 Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: "Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň."

8 A znovu sa zohol a písal po zemi.

9 Ako to počuli, jeden po druhom - počnúc staršími - sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku.

10 Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: "Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?"

11 Ona odpovedala: "Nik, Pane." A Ježiš jej povedal: "Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!"

12 A Ježiš im zasa povedal: "Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života."

13 Farizeji mu povedali: "Vydávaš svedectvo o sebe len ty sám, tvoje svedectvo nie je pravdivé."

14 Ježiš im odpovedal: "Hoci vydávam svedectvo o sebe iba ja sám, moje svedectvo je pravdivé, lebo viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Vy však neviete, odkiaľ prichádzam, ani kam idem.

15 Vy súdite podľa tela, ja nesúdim nikoho.

16 A ak aj súdim, môj súd je pravdivý, lebo nie som sám, ale ja a Otec, ktorý ma poslal.

17 A vo vašom zákone je napísané, že svedectvo dvoch ľudí je pravdivé.

18 Ja sám vydávam svedectvo o sebe a vydáva o mne svedectvo aj Otec, ktorý ma poslal."

19 Opýtali sa ho: "Kdeže je tvoj Otec?!" Ježiš odpovedal: "Nepoznáte ani mňa ani môjho Otca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca."

20 Tieto slová povedal v pokladničnej sieni, keď učil v chráme. A nik ho nechytil, lebo ešte neprišla jeho hodina.

21 I znova im povedal: "Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojom hriechu. Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete."

22 Židia si hovorili: "Vari sám seba zabije, že vraví: "Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete"?"

23 On im povedal: "Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta.

24 Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch."

25 Pýtali sa ho teda: "Kto si ty?" Ježiš im odpovedal: "Od počiatku to, čo vám hovorím.

26 Mám o vás veľa čo povedať a súdiť. Ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý, a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho."

27 Nerozumeli, že im hovorí o Otcovi.

28 Ježiš im teda povedal: "Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec.

29 A ten ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu."

30 Keď to hovoril, mnohí uverili v neho.

31 Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: "Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi,

32 poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí."

33 Odpovedali mu: "Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš: "Budete slobodní"?!"

34 Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrok.

35 A otrok neostáva v dome navždy; navždy ostáva syn.

36 Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.

37 Viem, že ste Abrahámovo potomstvo; a chcete ma zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma.

38 Ja hovorím o tom, čo som videl u Otca. Aj vy robíte to, čo ste počuli od otca."

39 Odpovedali mu: "Naším otcom je Abrahám." Ježiš im povedal: "Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove.

40 No vy ma chcete zabiť - človeka, ktorý vám povedal pravdu, čo som počul od Boha. To Abrahám nerobil.

41 Vy robíte skutky svojho otca." Povedali mu: "My sme sa nenarodili zo smilstva; máme len jedného otca, Boha."

42 Ježiš im odvetil: "Keby bol vaším otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal.

43 Prečo nechápete moju reč? Preto, že nemôžete počuť moje slovo.

44 Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.

45 Ale ja hovorím pravdu, a preto mi neveríte.

46 Kto z vás ma usvedčí z hriechu? Prečo mi neveríte, keď vám hovorím pravdu?!

47 Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate, lebo nie ste z Boha."

48 Židia mu odpovedali: "Nehovoríme dobre, že si Samaritán a posadnutý zlým duchom?"

49 Ježiš odvetil: "Ja nie som posadnutý zlým duchom, ale ctím si Otca; a vy mňa znevažujete.

50 Ja nehľadám svoju slávu, ale je, kto ju hľadá a súdi.

51 Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky."

52 Židia mu povedali: "Teraz už vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abrahám zomrel aj proroci, a ty hovoríš: "Kto zachová moje slovo, neokúsi smrť naveky."

53 Si azda väčší ako náš otec Abrahám, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kýmže sa robíš?"

54 Ježiš odpovedal: "Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte: "On je náš Boh,"

55 a nepoznáte ho. Ale ja ho poznám. A keby som povedal: Nepoznám ho, bol by som luhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam.

56 Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a zaradoval sa."

57 Židia mu vraveli: "Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?"

58 Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som."

59 Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu.