Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Jána - kapitola 7


1 Potom Ježiš chodil po Galilei; nechcel ísť do Judey, lebo Židia ho chceli zabiť.

2 Boli však blízko židovské sviatky Stánkov.

3 Jeho bratia mu povedali: "Odíď odtiaľto a choď do Judey, aby aj tvoji učeníci videli, aké skutky konáš!

4 Veď nik nerobí nič v skrytosti, ak sa chce stať verejne známym. Keď robíš takéto veci, ukáž sa svetu!"

5 Lebo ani jeho bratia v neho neverili.

6 Ježiš im povedal: "Môj čas ešte nenadišiel, ale váš čas je stále tu.

7 Vás nemôže svet nenávidieť, mňa však nenávidí, lebo ja o ňom svedčím, že jeho skutky sú zlé.

8 Vy choďte na sviatky! Ja na tieto sviatky nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil."

9 Toto povedal a ostal v Galilei.

10 Ale keď jeho bratia odišli na sviatky, išiel aj on, no nie verejne, lež akoby potajomky.

11 A Židia ho cez sviatky hľadali a hovorili: "Kdeže je?"

12 Aj v zástupe sa o ňom veľa pošepkávalo. Jedni hovorili: "Je dobrý;" iní zasa: "Nie je, iba čo zvádza ľud."

13 Ale nik o ňom nehovoril verejne, zo strachu pred Židmi.

14 Až uprostred sviatkov vystúpil Ježiš do chrámu a učil.

15 Židia sa divili a hovorili: "Ako to, že sa vyzná v knihách, keď sa neučil?!"

16 Ježiš im povedal: "Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal.

17 Kto chce plniť jeho vôľu, pozná, či je to učenie z Boha, alebo či hovorím len sám zo seba.

18 Kto hovorí sám zo seba, hľadá vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a neprávosti v ňom niet.

19 Nedal vám Mojžiš zákon? A nik z vás zákon neplní. Prečo ma chcete zabiť?!"

20 Zástup odpovedal: "Si posadnutý zlým duchom! Kto ťa chce zabiť?!"

21 Ježiš im vravel: "Jeden skutok som urobil a všetci sa čudujete.

22 Pretože vám Mojžiš dal obriezku - hoci ona nie je od Mojžiša, ale od otcov -, obrezujete človeka aj v sobotu.

23 Ak teda človek prijíma obriezku aj v sobotu, aby sa neporušil Mojžišov zákon, prečo sa hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka?!

24 Nesúďte podľa zdania, ale súďte spravodlivo."

25 Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili: "Nie je to ten, čo ho chcú zabiť?

26 Pozrite, hovorí verejne a nič mu nevravia. Vari sa už aj poprední muži presvedčili, že on je Mesiáš?

27 Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je."

28 A Ježiš učil v chráme a zvolal: "Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte.

29 Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal."

30 Preto ho chceli chytiť, ale nik nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina.

31 Mnohí zo zástupu uverili v neho a vraveli: "Keď príde Mesiáš, vari urobí viac znamení, ako spravil tento?"

32 Farizeji sa dopočuli, že si zástup o ňom toto pošuškáva, preto veľkňazi a farizeji poslali sluhov, aby ho chytili.

33 Tu Ježiš povedal: "Ešte chvíľku som s vami, potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal.

34 Budete ma hľadať, a nenájdete ma, a kde som ja, tam vy prísť nemôžete."

35 Židia si hovorili medzi sebou: "Kam to chce ísť, že ho my nenájdeme. Chce vari odísť do gréckej diaspory a učiť Grékov?

36 Čo je to za reč, čo hovorí: "Budete ma hľadať, a nenájdete ma," a "kde som ja, tam vy prísť nemôžete"?"

37 V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: "Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.

38 Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody."

39 To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.

40 Keď počuli tieto slová, niektorí zo zástupu hovorili: "Toto je naozaj prorok."

41 Druhí tvrdili: "Mesiáš je to." Ale iní namietali: "Vari z Galiley príde Mesiáš?!

42 A nehovorí Písmo: "Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid?!"

43 A tak nastala preňho v zástupe roztržka.

44 Niektorí z nich chceli ho aj chytiť, ale nik nepoložil naň ruky.

45 Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali: "Prečo ste ho nepriviedli?"

46 Sluhovia odpovedali: "Nikdy tak človek nehovoril."

47 Farizeji im vraveli: "Aj vy ste sa dali zviesť?

48 Vari uveril v neho niektorý z popredných mužov alebo farizejov?

49 A tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty."

50 Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal:

51 "Odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?"

52 Odvrávali mu: "Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane."

53 A všetci sa vrátili domov.