Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Jána - kapitola 17


1 Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: "Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba,

2 tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život.

3 A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.

4 Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať.

5 A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet.

6 Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo.

7 Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba,

8 lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal.

9 Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji.

10 A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený.

11 Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my.

12 Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo.

13 Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť - a úplnú.

14 Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.

15 Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.

16 Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.

17 Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda.

18 Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta

19 a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.

20 No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa,

21 aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal.

22 A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno -

23 ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.

24 Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.

25 Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal.

26 Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja."