Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Jána - kapitola 12


1 Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych.

2 Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali.

3 Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja.

4 Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal:

5 "Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?"

6 Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali.

7 Ježiš povedal: "Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu!

8 Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy."

9 Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych.

10 A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára,

11 lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša.

12 Na druhý deň sa veľký zástup, čo prišiel na sviatky, dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema.

13 Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: "Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!"

14 Ježiš si našiel osliatko a sadol si naň, ako je napísané:

15 "Neboj sa, dcéra sionská. Hľa, tvoj kráľ prichádza, sediaci na mláďati oslice."

16 Jeho učeníci tomu ešte nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, spomenuli si, že to bolo o ňom napísané a že mu to urobili.

17 Zástup, ktorý s ním bol, keď vyvolal z hrobu Lazára a vzkriesil ho z mŕtvych, vydával o tom svedectvo.

18 A zástupy mu vyšli v ústrety, lebo počuli, že urobil toto znamenie.

19 Vtedy si farizeji hovorili: "Vidíte, že nič nezmôžete?! Hľa, celý svet ide za ním!" Gréci chcú vidieť Ježiša.

20 Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci.

21 Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: "Pane, chceli by sme vidieť Ježiša."

22 Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi.

23 Ježiš im odpovedal: "Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený.

24 Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.

25 Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.

26 Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.

27 Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel.

28 Otče, osláv svoje meno!" A z neba zaznel hlas: "Už som oslávil a ešte oslávim."

29 Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: "Anjel s ním hovoril."

30 Ježiš povedal: "Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám.

31 Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von.

32 A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.

33 To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie.

34 Zástup mu odvrával: "My sme počuli zo Zákona, že Mesiáš ostane naveky. Ako to teda hovoríš: "Syn človeka musí byť vyzdvihnutý?!" Kto je to ten Syn človeka?">

35 Ježiš im povedal: "Ešte chvíľku je svetlo medzi vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezastihla tma, lebo kto chodí potme, nevie, kam ide.

36 Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla." Toto Ježiš povedal, potom odišiel a skryl sa pred nimi.

37 Hoci pred nimi robil také znamenia, neverili v neho;

38 aby sa splnilo slovo, ktoré povedal prorok Izaiáš: "Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali, a Pánovo rameno sa komu zjavilo?"

39 Preto nemohli uveriť, lebo Izaiáš ešte povedal:

40 "Oslepil im oči a zatvrdil im srdce, aby očami nevideli a srdcom nechápali a neobrátili sa - aby som ich nemohol uzdraviť"

41 Toto povedal Izaiáš, lebo videl jeho slávu a hovoril o ňom.

42 A predsa aj mnohí poprední muži uverili v neho, ale pre farizejov sa nepriznali k tomu, aby ich nevylúčili zo synagógy,

43 lebo ľudskú slávu mali radšej ako slávu Božiu.

44 Ježiš zvolal: "Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal.

45 A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal.

46 Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách.

47 Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť.

48 Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň.

49 Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť.

50 A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec."