Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Jána - kapitola 11


1 Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty.

2 Bola to tá Mária, čo pomazala Pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazár bol chorý.

3 Preto mu sestry poslali odkaz: "Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý."

4 Keď to Ježiš počul, povedal: "Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn."

5 Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára.

6 Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte dva dni na mieste, kde bol.

7 Až potom povedal učeníkom: "Poďme znova do Judey."

8 Učeníci mu vraveli: "Rabbi, len nedávno ťa Židia chceli ukameňovať a zasa ta ideš?!"

9 Ježiš odpovedal: "Nemá deň dvanásť hodín? Kto chodí vo dne, nepotkne sa, lebo vidí svetlo tohoto sveta.

10 Ale kto chodí v noci, potkne sa, lebo v ňom nieto svetla."

11 Toto povedal a dodal: "Náš priateľ Lazár spí, ale idem ho zobudiť."

12 Učeníci mu povedali: "Pane, ak spí, ozdravie."

13 Ježiš však hovoril o jeho smrti a oni si mysleli, že hovorí o spánku.

14 Vtedy im Ježiš povedal otvorene: "Lazár zomrel.

15 A kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Poďme k nemu!"

16 Tomáš, nazývaný Didymus, povedal ostatným učeníkom: "Poďme aj my a umrime s ním."

17 Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štyri dni v hrobe.

18 Betánia bola pri Jeruzaleme, vzdialená asi pätnásť stadií,

19 a tak prišlo k Marte a Márii veľa Židov potešiť ich v žiali za bratom.

20 Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma.

21 Marta povedala Ježišovi: "Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel.

22 Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá."

23 Ježiš jej povedal: "Tvoj brat vstane z mŕtvych."

24 Marta mu vravela: "Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení."

25 Ježiš jej povedal: "Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.

26 A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?"

27 Povedala mu: "Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet."

28 Ako to povedala, odišla, zavolala svoju sestru Máriu a potichu jej vravela: "Učiteľ je tu a volá ťa."

29 Len čo to ona počula, vstala a šla k nemu.

30 Ježiš totiž ešte nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde mu Marta vyšla naproti.

31 Keď Židia, čo boli s ňou v dome a potešovali ju, videli, že Mária rýchlo vstala a vyšla von, pobrali sa za ňou, lebo si mysleli: "Ide sa vyplakať k hrobu."

32 Keď Mária prišla ta, kde bol Ježiš, a zazrela ho, padla mu k nohám a povedala mu: "Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel."

33 Keď Ježiš videl, ako plače a ako plačú aj Židia, čo s ňou prišli, zachvel sa v duchu a vzrušený

34 sa opýtal: "Kde ste ho uložili?" Povedali mu: "Pane, poď sa pozrieť!"

35 A Ježiš zaslzil.

36 Židia povedali: "Hľa, ako ho miloval!"

37 No niektorí z nich hovorili: "A nemohol ten, čo otvoril oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel?!"

38 Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom.

39 Ježiš povedal: "Odvaľte kameň!" Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: "Pane, už páchne, veď je už štyri dni v hrobe."

40 Ježiš jej vravel: "Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?"

41 Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: "Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul.

42 A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal."

43 Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: "Lazár, poď von!"

44 A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal: "Porozväzujte ho a nechajte ho odísť!"

45 Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho.

46 No niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil.

47 Veľkňazi a farizeji zvolali veľradu a hovorili: "Čo robiť? Tento človek robí mnohé znamenia.

48 Ak ho necháme tak, uveria v neho všetci, prídu Rimania a zničia nám i toto miesto i národ."

49 Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol veľkňazom toho roka, im povedal: "Vy neviete nič.

50 Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud a nezahynie celý národ."

51 Toto však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roka prorokoval že Ježiš má zomrieť za národ

52 a nielen za národ, ale aj preto, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti.

53 A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú.

54 Preto už Ježiš nechodil verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta zvaného Efraim, a tam sa zdržiaval s učeníkmi.

55 Blízko bola židovská Veľká noc a mnohí z toho kraja vystupovali pred Veľkou nocou do Jeruzalema, aby sa očistili.

56 Hľadali aj Ježiša. A ako stáli v chráme, navzájom si vraveli: "Čo myslíte? Príde na sviatky?"

57 Ale veľkňazi a farizeji vydali nariadenie, že každý, kto sa dozvie, kde je, má to oznámiť, aby ho mohli chytiť.