Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Jána - kapitola 10


1 Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník.

2 Kto vchádza bránou je pastier oviec.

3 Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich.

4 Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas.

5 Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú."

6 Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať.

7 Preto im Ježiš znova vravel: "Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam:

8 Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali.

9 Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.

10 Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.

11 Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce.

12 Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa.

13 Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach.

14 Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa,

15 ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.

16 Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.

17 Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem.

18 Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca."

19 Pre tieto slová znova nastala medzi Židmi roztržka.

20 Mnohí z nich hovorili: "Je posadnutý zlým duchom a šalie. Čo ho počúvate?!"

21 Iní namietali: "To nie sú reči posadnutého zlým duchom. Vari môže zlý duch otvárať oči slepým?"

22 V Jeruzaleme boli práve sviatky Posvätenia chrámu. Bola zima.

23 Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamúnovom stĺporadí.

24 Obstúpili ho Židia a hovorili mu: "Dokedy nás chceš držať v neistote?! Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene"

25 Ježiš im odvetil: "Už som vám povedal, a neveríte. Svedčia o mne skutky, ktoré konám v mene svojho Otca,

26 ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec.

27 Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou.

28 Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky.

29 Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky.

30 Ja a Otec sme jedno."

31 Židia znova zdvihli kamene a chceli ho kameňovať.

32 Ježiš im povedal: "Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!"

33 Židia mu odpovedali: "Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom."

34 Ježiš im vravel: "A nie je napísané vo vašom zákone: "Ja som povedal: Ste bohmi"?

35 Nuž ak nazval bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo - a Písmo nemožno zrušiť! -

36 prečo vy hovoríte tomu, ktorého Otec posvätil a poslal na svet: "Rúhaš sa" za to že som povedal: Som Boží Syn?!

37 Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi.

38 Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!"

39 Preto ho zasa chceli chytiť, ale on sa im vymkol z rúk.

40 Znova odišiel za Jordán, na miesto, kde Ján predtým krstil, a tam zostal.

41 Mnohí prichádzali za ním a hovorili si: "Ján síce neurobil nijaké znamenie, ale všetko, čo Ján povedal o tomto, je pravda."

42 A mnohí tam uverili v neho.