Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Jána - kapitola 1


1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

2 Ono bolo na počiatku u Boha.

3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.

4 V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.

5 A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

6 Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján.

7 Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili.

8 On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.

9 Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.

10 Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.

11 Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.

12 Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno,

13 čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha.

14 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

15 Ján o ňom vydal svedectvo a volal: "Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja."

16 Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou.

17 Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.

18 Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.

19 A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: "Kto si ty?",

20 on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: "Ja nie som Mesiáš."

21 "Čo teda," pýtali sa ho, "si Eliáš?" Povedal: "Nie som." "Si prorok?" Odpovedal: "Nie."

22 Vraveli mu teda: "Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?"

23 Povedal: "Ja som hlas volajúceho na púšti: "Vyrovnajte cestu Pánovi," ako povedal prorok Izaiáš."

24 Tí vyslaní boli spomedzi farizejov.

25 A pýtali sa ho: "Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš ani prorok?"

26 Ján im odpovedal: "Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte.

27 On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi."

28 To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.

29 Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: "Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.

30 Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv, ako ja.

31 Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu."

32 Ján vydal svedectvo: "Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom.

33 Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi, povedal: "Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým."

34 A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn."

35 V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov.

36 Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: "Hľa, Boží Baránok."

37 Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom.

38 Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: "Čo hľadáte?" Oni mu povedali: "Rabbi - čo v preklade znamená: Učiteľ -, kde bývaš?"

39 Odpovedal im: "Poďte a uvidíte!" Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.

40 Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra.

41 On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: "Našli sme Mesiáša," čo v preklade znamená Kristus.

42 A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: "Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas," čo v preklade znamená Peter.

43 Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: "Poď za mnou!"

44 Filip bol z Betsaidy, z Ondrejovho a Petrovho mesta.

45 Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: "Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta."

46 Natanael mu vravel: "Môže byť z Nazareta niečo dobré?!" Filip mu odpovedal: "Poď a uvidíš!"

47 Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: "Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti."

48 Natanael sa ho opýtal: "Odkiaľ ma poznáš?" Ježiš mu vravel: "Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom."

49 Natanael mu povedal: "Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!"

50 Ježiš mu odvetil: "Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto."

51 Potom mu povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka."