Listovať vo Svätom Písme

Druhý list Solúnčanom - kapitola 3


1 Napokon, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo šírilo a oslávilo tak, ako u vás,

2 a aby sme boli oslobodení od zvrátených a zlých ľudí; lebo nie všetci veria.

3 Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.

4 Dôverujeme vám v Pánovi, že robíte a budete robiť, čo prikazujeme.

5 Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.

6 Bratia, prikazujeme vám v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, nie podľa učenia, ktoré prijal od nás.

7 Veď sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne,

8 ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu.

9 Nie že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali.

10 Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať, nech ani neje.

11 Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami.

12 Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb.

13 Ale vy, bratia, neochabujte v konaní dobra.

14 Ak niekto neposlúchne naše slovo v liste, toho si poznačte a nestýkajte sa s ním, nech sa zahanbí.

15 No za nepriateľa ho nepovažujte, ale napomínajte ho ako brata.

16 Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.

17 Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav, ktorý je znakom v každom liste; takto píšem.

18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými.