Listovať vo Svätom Písme

Druhý list Solúnčanom - kapitola 1


1 Pavol, Silván a Timotej solúnskej cirkvi v Bohu, našom Otcovi; a v Pánu Ježišovi Kristovi:

2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.

3 Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, ako sa aj sluší, veď vaša viera veľmi vzrastá a vzájomná láska všetkých vás je čoraz väčšia.

4 A tak sa aj my vami chválime po Božích cirkvách: pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate.

5 A to je znamenie spravodlivého Božieho súdu, že budete uznaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré trpíte.

6 A u Boha je spravodlivé, že odplatí súžením tým, čo vás sužujú,

7 a vám, sužovaným, odpočinkom s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci,

8 aby v ohnivom plameni potrestal tých, čo nepoznajú Boha, aj tých, čo odporujú evanjeliu nášho Pána Ježiša.

9 Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci,

10 keď príde v onen deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich; lebo u vás sa naše svedectvo stretlo s vierou.

11 Preto sa aj ustavične modlíme za vás, aby vás náš Boh urobil hodnými svojho povolania a svojou mocou uskutočnil každý dobrý zámer a dielo viery,

12 aby bolo oslávené meno nášho Pána Ježiša Krista vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista.