Listovať vo Svätom Písme

Druhá kniha Samuelova - kapitola 23


1 Toto sú Dávidove posledné slová: "Výrok Izaiho syna Dávida, výrok vysokopostaveného muža, pomazaného Jakubovým Bohom, pevca piesní Izraela.

2 Pánov duch cezo mňa hovoril, jeho reč mal som na jazyku.

3 Boh Izraela mi povedal, hovorila Skala Izraela: "Kto spravodlivo vládne nad ľuďmi, kto v Božej bázni vladári,

4 je ako jas rána, keď slnce vychádza za rána bezoblačného a z pôdy vyludzuje trávu po daždi."

5 Či nie je taký môj dom s Božou pomocou? Veď zmluvu večnú so mnou uzavrel, pevnú, zaistenú vo všetkom. Všetko moje šťastie, všetko, čo len chcem, nie iba z neho vyklíči?

6 Hriešnici však všetci sú jak tŕnie zaviate, nik ich nevezme do ruky.

7 A ak sa ich niekto dotknúť chce, -

8 Toto sú mená hrdinov, ktorých mal Dávid: Hakmonita Isboset bol hlavou troch. On sa rozohnal svojou kopijou a jedným šmahom zabil osemsto.

9 Po ňom bol Dodov syn Ahohita Eleazar, medzi troma hrdinami. Bol pri Dávidovi vo Fesdomime, keď sa tam Filištínci zhromažďovali do boja a Izraeliti ustupovali.

10 Ale on stál a ťal Filištíncov, kým mu neustala ruka a neprilepila sa mu ruka k meču. Tak spôsobil Pán veľké víťazstvo v ten deň. Potom sa vojsko vrátilo za ním, ale iba plieniť.

11 Po ňom Ageho syn Hararita Sema. Keď sa Filištínci zhromažďovali v Lechi, bol tam ostredok poľa plný šošovice. A keď ľud utekal pred Filištíncami,

12 postavil sa prostred ostredku, chránil ho a ťal Filištíncov. Tak Pán spôsobil veľké víťazstvo.

13 Raz zostupovali traja z tridsiatich začiatkom žatvy a prišli k Dávidovi do jaskyne Odolam. Rota Filištíncov táborila v údolí Refaim.

14 Dávid bol práve v pevnosti a posádka Filištíncov bola vtedy v Betleheme.

15 A Dávid vyslovil žiadosť: "Kto mi donesie vody na pitie z cisterny, ktorá je v Betleheme pri bráne?"

16 Nato sa traja hrdinovia prebili cez tábor Filištíncov, načreli vody z cisterny, ktorá je v Betleheme pri bráne, doniesli ju a dali Dávidovi. Nechcel ju však piť, ale vylial ju Pánovi.

17 A povedal: "Nech ma Pán chráni urobiť to! Je to krv mužov, ktorí išli s nasadením svojich životov." Preto ju nechcel piť. Toto urobili traja hrdinovia.

18 Joabov brat Abisai, syn Sarvie, bol hlavou tridsiatich. On zdvihol svoju kopiju na tristo, (ktorých) prebodol: Mal meno medzi tridsiatimi.

19 Bol váženejší ako tridsiati a bol im veliteľom, ale tým trom sa nevyrovnal.

20 Jojadov syn Banaiáš, mocný a činorodý muž z Kabseelu, porazil dvoch božích levov moabských. Okrem toho sa spustil dolu a zabil v studni leva v taký deň, keď bol sneh.

21 On zabil aj Egypťana, vzhľadného muža. Egypťan mal v ruke kopiju, ale on šiel k nemu s palicou. Egypťanovi vytrhol kopiju z ruky a zabil ho jeho vlastnou kopijou.

22 Toto urobil Banaiáš, syn Jojadu, a mal meno medzi tridsiatimi hrdinami.

23 Bol váženejší ako tridsiati, ale tým trom sa nevyrovnal. Dávid ho zaradil do svojho sprievodu.

24 Joabov brat Asael bol medzi tridsiatimi. Elchanan, syn Dodu z Betlehema.

25 Sema z Harodu, Elika z Harodu,

26 Heles z Faletu, Hira, syn Akesa z Tekuy,

27 Abiezer z Anatotu, Mobonai z Chusy,

28 Selmon z Ahohu, Mahari z Netofatu,

29 Heled, syn Bánu z Netofatu, Etai, syn Ribaiho z Gabay Benjamínovcov,

30 Banaiáš z Faratonu, Hedai z doliny Gaz,

31 Abialbon z Arbatu, Azmavet z Beromu,

32 Eliaba zo Salabonu, Jasenovi synovia, Jonatán,

33 Sema z Ororu, Achiam, syn Sarara z Arori,

34 Elifelet, syn Machatiho syna Ásbaiho, Eliam, syn Achitofela z Gelonu,

35 Hesrai z Karmelu, Farai z Arbu,

36 Igal, syn Natana zo Soby, Boni z Gadu,

37 Amončan Selek, Naharai z Berotu, zbrojnoš Joaba, syna Sarvie.

38 Ira z Jetru, Gareb z Jetru,

39 Hetejec Uriáš. Spolu tridsaťsedem.