Listovať vo Svätom Písme

Druhá kniha Samuelova - kapitola 20


1 Náhodou tam bol naničhodný človek, Bochriho syn, Benjamínec menom Seba. Ten zatrúbil na trúbe a volal: "Nemáme podielu na Dávidovi a nemáme čiastku na synovi Izaiho. Každý do svojho stanu, Izrael!"

2 Nato všetci Izraeliti odstúpili od Dávida k Sebovi, synovi Bochriho. Júdovci sa však pridŕžali svojho kráľa od Jordánu až po Jeruzalem.

3 Keď kráľ Dávid došiel domov do Jeruzalema, vzal desať vedľajších žien, ktoré zanechal strážiť dom, a dal ich do väzenia. Zaopatrenie im dal, ale sa nik nim nepriblížil. Boli zatvorené až do dňa svojej smrti ako vdovy zaživa.

4 Potom kráľ povedal Amasovi: "Zvolaj mi Júdovcov! Tri dni a buď tu!"

5 Amasa išiel zvolať Júdu, ale prekročil lehotu, ktorú mal určenú.

6 Vtedy povedal Dávid Abisaimu: "Teraz nám Bochriho syn Seba spôsobí väčšie nešťastie ako Absolón. Preto si vezmi sluhov svojho pána a prenasleduj ho, ináč si nájde opevnené mestá a unikne našim očiam."

7 I vyrazili za ním Joabovi mužovia, Kereťania a Feleťania a všetci hrdinovia. Vytiahli z Jeruzalema prenasledovať Bochriho syna Sebu.

8 Keď boli pri veľkej skale, ktorá je v Gabaone, išiel Amasa pred nimi. Joab bol oblečený do priliehavých šiat a pod nimi mal opásaný meč, ktorý mu na páse visel v pošve, ale ľahko sa vyťahoval.

9 Vtedy Joab povedal Amasovi: "Vedie sa ti dobre, brat?" Pritom Joab pravou rukou chytil Amasovu bradu, aby ho pobozkal.

10 Ale Amasa si nevšimol meč, ktorý mal Joab v ruke, a vrazil mu ho do brucha, takže mu vylial vnútornosti na zem a ten zomrel. Ani mu úder nezopakoval a zomrel. Potom Joab a jeho brat Abisai prenasledovali Bochriho syna Sebu.

11 Jeden z Joabových mužov ostal pri ňom stáť a volal: "Kto má rád Joaba a kto patrí Dávidovi: Za Joabom!"

12 Amasa však ležal zakrvavený prostred cesty. Keď ten muž videl, že sa celé vojsko zastavuje, odvliekol Amasu z cesty na pole a prehodil cez neho plášť, lebo každý, kto ho zazrel, keď k nemu došiel, zastal.

13 Keď bol odstránený z cesty, išlo celé mužstvo za Joabom prenasledovať Bochriho syna Sebu.

14 On prešiel cez všetky izraelské kmene do Abel-Bet-Maáchy a všetci Bochriti sa zhromaždili a išli za ním.

15 I prišli a obliehali ho v Abel-Bet-Maáche; zdvihli proti mestu násyp. Stál až pri múre. A všetko vojsko, ktoré bolo s Joabom, sa pokúšalo múr zboriť.

16 Vtedy akási múdra žena volala z mesta: "Čujte, čujte! Povedzte Joabovi: "Pristúp sem, chcem sa s tebou zhovárať!"

17 I priblížil sa k nej a žena sa spýtala: "Ty si Joab?" Odpovedal: "Ja." I povedala mu: "Počuj slová svojej služobnice!" Odpovedal: "Počúvam."

18 A vravela toto: "Kedysi hovorievali: "Kto sa dopytuje, dopytuje sa v Abele a dosiahne úspech."

19 Či nie ja dávam pravdivú odpoveď v Izraeli? Ty chceš zabiť mesto a matku v Izraeli! Prečo chceš znivočiť Pánovo dedičstvo?"

20 Joab odpovedal: "Ani zďaleka! Nijako nechcem zničiť, nechcem zahubiť.

21 Vec sa nemá tak, ale akýsi muž z Efraimského pohoria, menom Seba, syn Bochriho, zdvihol ruku proti kráľovi Dávidovi. Vydajte jeho samého, tak odídem od mesta!" A žena povedala Joabovi: "Hľa, jeho hlavu ti vyhodia cez múr!"

22 Žena potom išla vo svojej múdrosti za všetkým ľudom, Bochriho synovi Sebovi sťali hlavu a hodili ju Joabovi. On zatrúbil na trúbu a roztratili sa od mesta, každý do svojho stanu. Joab sa však vrátil do Jeruzalema ku kráľovi.

23 Joab bol nad celým izraelským vojskom. Jojadov syn Banaiáš bol nad Kereťanmi a Feleťanmi.

24 Aduram bol nad robotami, Ahiludov syn Jozafat bol kancelárom,

25 Siva bol pisárom, Sadok a Abiatar boli kňazmi.

26 Aj Jairovec Ira bol kňazom pri Dávidovi.