Listovať vo Svätom Písme

Druhá kniha kroník - kapitola 11


1 Keď Roboam prišiel do Jeruzalema, zhromaždil Júdov a Benjamínov dom, stoosemdesiattisíc vybraných bojovníkov, aby sa dali do boja s Izraelom a vrátili kráľovstvo Roboamovi.

2 Vtedy však Pán oslovil Božieho muža Semeiáša:

3 "Povedz júdskemu kráľovi, Šalamúnovmu synovi Roboamovi, a všetkým Izraelitom z Júdu a Benjamína:

4 Toto hovorí Pán: Netiahnite a nebojujte proti svojim bratom! Vráťte sa každý domov, lebo táto vec pochádza odo mňa!" Keď počuli Pánovu reč, vrátili sa a nešli proti Jeroboamovi. -

5 Roboam sa usadil v Jeruzaleme a júdske mestá vybudoval na pevnosti.

6 Vybudoval Betlehem, Etam, Tekuu,

7 Betsur, Socho, Odolam,

8 Gét, Maresu, Zif,

9 Adoram, Lachis, Azeku,

10 Sarau, Ajalon a Hebron na opevnené mestá na území Júdu a Benjamína.

11 Pevnosti zosilnil, dal do nich veliteľov a zásoby, potraviny, olej a víno

12 a do každého mesta štíty a kopije. Urobil ich teda veľmi silnými. - Jemu patril Júda a Benjamín.

13 Kňazi a leviti, ktorí boli v celom Izraeli, z každého svojho územia sa pripojili k nemu.

14 Leviti opustili svoje pastviská a svoje majetky a išli do Júdska a Jeruzalema, lebo ich Jeroboam a jeho synovia zavrhli a nemohli konať kňazskú službu Pánovi.

15 Sám si ustanovil kňazov pre výšiny, pre capy a teľce, ktoré porobil.

16 Za nimi šli zo všetkých kňazov Izraela tí, čo s oddaným srdcom hľadali Pána, Izraelovho Boha; prichádzali do Jeruzalema obetovať Pánovi, Bohu svojich otcov.

17 Tak upevnili júdske kráľovstvo a na tri roky posilnili Šalamúnovho syna Roboama, lebo tri roky kráčali po Dávidovej a Šalamúnovej ceste.

18 Roboam si vzal za manželku Mahalatu, dcéru Jerimota, syna Dávida a Abihaily, dcéry Izaiho syna Eliaba.

19 Ona mu porodila synov: Jehuša, Somoriáša a Zóma.

20 Po nej si vzal Absalomovu dcéru Maáchu, ktorá mu porodila Abiáša, Etaiho, Zizu a Salomita.

21 Roboam miloval Absalomovu dcéru Maáchu viac ako všetky svoje ženy - lebo si vzal osemnásť žien a šesťdesiat vedľajších žien a narodilo sa mu dvadsaťosem synov a šesťdesiat dcér -,

22 preto Roboam ustanovil za hlavu Abiáša, syna Maáchy, za knieža nad všetkými jeho bratmi, lebo ho zamýšľal urobiť kráľom.

23 A všetkých svojich synov preložil do rozličných krajov Júdu a Benjamína, do rozličných opevnených miest, dal im hojné zaopatrenie a nabral im množstvo žien.