SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 1 V tých dňoch, keď počet učeníkov rástol, Helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy.
  Pridaj záložku 2 Preto Dvanásti zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: "Nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch.
  Pridaj záložku 3 Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich.
  Pridaj záložku 4 My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova."
  Pridaj záložku 5 Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša, prozelytu z Antiochie.
  Pridaj záložku 6 Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky.
  Pridaj záložku 7 Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol. Aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru.
  Pridaj záložku 8 Štefan plný milosti a sily, robil veľké divy a znamenia medzi ľudom.
  Pridaj záložku 9 Tu vstali niektorí z takzvanej synagógy Libertíncov, Cyrénčanov a Alexandrijčanov a z tých, čo boli z Cilície a Ázie, a hádali sa so Štefanom.
  Pridaj záložku 10 Ale neboli schopní čeliť múdrosti a Duchu, ktorým hovoril.
  Pridaj záložku 11 Podstrčili teda mužov, ktorí hovorili: "Počuli sme, že hovoril rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu."
  Pridaj záložku 12 Pobúrili ľud, starších a zákonníkov, zbehli sa, zdrapli ho a zaviedli pred veľradu.
  Pridaj záložku 13 Tu postavili falošných svedkov, ktorí hovorili: "Tento človek neprestáva hovoriť proti svätému miestu a proti Zákonu.
  Pridaj záložku 14 Počuli sme, ako hovoril, že Ježiš, ten Nazaretský, zborí toto miesto a zmení obyčaje, ktoré nám odovzdal Mojžiš."
  Pridaj záložku 15 Všetci, čo sedeli vo veľrade, uprene naňho hľadeli a videli, že jeho tvár je ako tvár anjela.
  Pridaj záložku 1 Veľkňaz sa opýtal: "Je to naozaj tak?"
  Pridaj záložku 2 On vravel: "Bratia a otcovia, počúvajte! Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi Abrahámovi, keď bol ešte v Mezopotámii prv, ako býval v Charrane,
  Pridaj záložku 3 a povedal mu: »Odíď zo svojej krajiny a od svojich príbuzných a choď do krajiny, ktorú ti ukážem.«
  Pridaj záložku 4 I odišiel z chaldejskej krajiny a býval v Charrane. A keď mu zomrel otec, presťahoval ho odtiaľ do tejto krajiny, v ktorej teraz vy bývate.
  Pridaj záložku 5 Nedal mu v nej ani na stopu nohy dedičstva, ale sľúbil, že mu ju dá do vlastníctva a po ňom jeho potomstvu; hoci nemal syna.
  Pridaj záložku 6 Boh to povedal takto: "Jeho potomstvo bude bývať v cudzej krajine; zotročia ho a štyristo rokov budú s nim zle zachádzať.
  Pridaj záložku 7 Ale ja budem súdiť národ, ktorému budú otročiť; povedal Boh, a potom vyjdú a budú mi slúžiť na tomto mieste."
  Pridaj záložku 8 A uzavrel s ním zmluvu obriezky. A tak, keď sa mu narodil Izák, na ôsmy deň ho obrezal, aj Izák Jakuba a Jakub dvanástich praotcov.
  Pridaj záložku 9 Praotcovia žiarlili na Jozefa a predali ho do Egypta. Ale Boh bol s ním
  Pridaj záložku 10 a vyslobodil ho zo všetkých jeho útrap. Dal mu milosť i múdrosť v očiach faraóna, egyptského kráľa a ustanovil ho za správcu Egypta a celého svojho domu.
  Pridaj záložku 11 Potom na celý Egypt a Kanaán prišiel hlad a veľké súženie a naši otcovia nemali čo jesť.
  Pridaj záložku 12 Keď sa Jakub dopočul, že v Egypte majú obilie, poslal tam našich otcov prvý raz.
  Pridaj záložku 13 Druhý raz sa dal Jozef poznať svojim bratom a faraón spoznal Jozefov rod.
  Pridaj záložku 14 Vtedy dal Jozef zavolať svojho otca Jakuba i celé príbuzenstvo, spolu sedemdesiatpäť osôb,
  Pridaj záložku 15 a Jakub zostúpil do Egypta. Tam zomrel on aj naši otcovia.
  Pridaj záložku 16 Preniesli ich do Sichemu a uložili ich v hrobe, ktorý kúpil Abrahám od Hemorových synov v Sicheme a zaplatil striebrom.
  Pridaj záložku 17 Ako sa blížil čas prisľúbenia, ktoré dal Boh Abrahámovi, ľud v Egypte vzrastal a množil sa,
  Pridaj záložku 18 kým nenastúpil v Egypte iný kráľ, ktorý Jozefa nepoznal.
  Pridaj záložku 19 On zaskočil náš rod a tak trápil otcov, že museli odhadzovať svoje nemluvňatá, aby nezostali nažive.
  Pridaj záložku 20 V tom čase sa narodil Mojžiš a bol krásny pred Bohom. Tri mesiace ho chovali v otcovskom dome.
  Pridaj záložku 21 Keď ho vyložili, ujala sa ho faraónova dcéra a vychovala si ho ako syna.
  Pridaj záložku 22 Tak Mojžiša vyučili vo všetkej egyptskej múdrosti a bol mocný v slovách i vo svojich činoch.
  Pridaj záložku 23 Ale keď dovŕšil štyridsať rokov, zatúžil v srdci navštíviť svojich bratov, synov Izraela.
  Pridaj záložku 24 A keď videl, ako ktorémusi krivdia, zastal sa ho a pomstil utláčaného tak, že Egypťana zabil.
  Pridaj záložku 25 Myslel si, že bratia pochopia, že ich Boh chce zachrániť jeho rukou, ale oni to nepochopili.
  Pridaj záložku 26 Na druhý deň sa zasa zjavil medzi nimi, práve keď sa hádali, a presviedčal ich, aby sa zmierili: "Mužovia, ste bratia, prečo blížite jeden druhému?"
  Pridaj záložku 27 Ale ten, čo krivdil blížnemu, odbil ho slovami: "Kto ťa ustanovil za knieža a sudcu nad nami?!
  Pridaj záložku 28 Vari chceš zabiť aj mňa, ako si včera zabil toho Egypťana?"
  Pridaj záložku 29 Pre toto slovo Mojžiš ušiel a býval ako cudzinec v madiánskej krajine, kde sa mu narodili dvaja synovia.
  Pridaj záložku 30 Keď uplynulo štyridsať rokov, zjavil sa mu na púšti pri vrchu Sinaj anjel v plameni horiaceho krika.
  Pridaj záložku 31 Keď to Mojžiš zbadal, divil sa tomu, čo videl. A keď prišiel bližšie, aby sa na to pozrel, zaznel Pánov hlas:
  Pridaj záložku 32 "Ja som Boh tvojich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jakuba." Mojžiš sa chvel a neodvážil sa pozrieť.
  Pridaj záložku 33 Pán mu povedal: "Zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá.
  Pridaj záložku 34 Dobre som videl, ako trpí môj ľud v Egypte a počul som ich vzdychanie; preto som zostúpil vyslobodiť ich. A teraz poď, pošlem tá do Egypta!"
  Pridaj záložku 35 Tohoto Mojžiša, ktorého odmietli, keď povedali: "Kto ťa ustanovil za knieža a sudcu?!", toho Boh poslal ako knieža a vysloboditeľa s mocou anjela, čo sa mu zjavil v kríku.
  Pridaj záložku 36 On ich vyviedol a robil divy a znamenia v egyptskej krajine a na Červenom mori a štyridsať rokov na púšti.
  Pridaj záložku 37 To je ten Mojžiš, ktorý povedal synom Izraela: "Proroka vám vzbudí Boh z vašich bratov ako mňa."
  Pridaj záložku 38 To on bol pri zhromaždení ľudu na púšti s anjelom, čo sa s ním rozprával na vrchu Sinaj, i s našimi otcami; on dostal živé slová, aby nám ich odovzdal.
  Pridaj záložku 39 Ale naši otcovia ho nechceli poslúchať, odmietli ho a v srdciach sa im zacnelo po Egypte.
  Pridaj záložku 40 Áronovi vraveli: "Urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo s tým Mojžišom, čo nás vyviedol z egyptskej krajiny."
  Pridaj záložku 41 I urobili si v tých dňoch teľa, priniesli modle obetu a kochali sa v diele svojich rúk.
  Pridaj záložku 42 Ale Boh sa odvrátil a vydal ich, aby slúžili nebeským zástupom, ako sa píše v knihe Prorokov: "Dom Izraela, vari ste mne prinášali krvavé a nekrvavé obety štyridsať rokov na púšti?
  Pridaj záložku 43 Veď ste so sebou nosili stánok Molocha a hviezdu svojho boha Refana, podoby, čo ste si urobili, aby ste sa im klaňali. Preto vás presídlim až za Babylon."
  Pridaj záložku 44 Naši otcovia mali na púšti stánok zmluvy, ako im nariadil ten, čo povedal Mojžišovi, aby ho zhotovil podľa vzoru, ktorý videl.
  Pridaj záložku 45 Naši otcovia ho prevzali a za Jozueho priniesli na územie pohanov, ktorých Boh vyhnal spred našich otcov, až do dní Dávida.
  Pridaj záložku 46 On našiel milosť u Boha a prosil, aby smel nájsť stánok Jakubovmu domu.
  Pridaj záložku 47 Ale až Šalamún mu postavil dom.
  Pridaj záložku 48 Lenže Najvyšší nebýva v domoch, zhotovených rukou,ako hovorí prorok:
  Pridaj záložku 49 "Nebo je mojim trónom a zem podnožkou mojich nôh. Akýže mi postavíte dom, hovorí Pán, alebo aké je miesto môjho odpočinku?
  Pridaj záložku 50 A neurobila moja ruka toto všetko?"
  Pridaj záložku 51 Vy, tvrdošijní s neobrezaným srdcom a ušami, vy vždy odporujete Duchu Svätému; vy takisto ako vaši otcovia.
  Pridaj záložku 52 Ktorého proroka neprenasledovali vaši otcovia? Oni zabíjali tých, čo predpovedali príchod Spravodlivého, a vy ste sa teraz stali jeho zradcami a vrahmi;
  Pridaj záložku 53 Vy, čo ste prostredníctvom anjelov dostali zákon, no nezachovávali ste ho."
  Pridaj záložku 54 Keď to počuli, pukali im srdcia od zlosti a zubami škrípali proti nemu.
  Pridaj záložku 55 Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha
  Pridaj záložku 56 a povedal: "Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha."
  Pridaj záložku 57 Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa naňho vrhli.
  Pridaj záložku 58 Vyhnali ho za mesto a kameňovali. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol.
  Pridaj záložku 59 Štefana kameňovali a on sa modlil: "Pane Ježišu, prijmi môjho ducha."
  Pridaj záložku 60 Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: "Pane, nezapočítaj im tento hriech." A len čo to povedal, zomrel.

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky