SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 1 Pavol, Silván a Timotej solúnskej cirkvi v Bohu Otcovi a v Pánu Ježišovi Kristovi: Milosť vám a pokoj.
  Pridaj záložku 2 Ustavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách. Bez prestania
  Pridaj záložku 3 myslíme pred Bohom a naším Otcom na dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista.
  Pridaj záložku 4 Vieme, bratia, Bohom milovaní, o vašom vyvolení,
  Pridaj záložku 5 lebo naše evanjelium neprišlo k vám iba v slovách, ale aj v moci a v Duchu Svätom a v celej plnosti; veď viete, akí sme boli medzi vami kvôli vám.
  Pridaj záložku 6 A vy ste napodobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou Ducha Svätého prijímali slovo,
  Pridaj záložku 7 takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedónsku a v Achájsku.
  Pridaj záložku 8 Lebo od vás sa Pánovo slovo rozšírilo nielen po Macedónsku a Achájsku, ale vaša viera v Boha sa stala známou na každom mieste, takže už nemusíme nič hovoriť.
  Pridaj záložku 9 Veď oni sami rozprávajú o nás, ako sme k vám prišli a ako ste sa od modiel obrátili k Bohu, aby ste slúžili Bohu živému a pravému
  Pridaj záložku 10 a očakávali z neba jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych; Ježiša, ktorý nás zachraňuje od budúceho hnevu.
  Pridaj záložku 1 Veď sami viete, bratia, že sme k vám neprišli nadarmo.
  Pridaj záložku 2 Ale po toľkom utrpení a potupovaní, ako viete, vo Filipách, vo svojom Bohu sme našli odvahu hlásať vám Božie evanjelium uprostred mnohých ťažkostí.
  Pridaj záložku 3 Lebo naše povzbudzovanie nepochádza z omylu ani z nekalých pohnútok, ani nebolo falošné.
  Pridaj záložku 4 Ale ako nás Boh vyskúšal, že nám možno zveriť evanjelium, tak hovoríme, nie aby sme sa ľuďom páčili, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia.
  Pridaj záložku 5 Nikdy sme sa, ako viete, nezaliečali rečami, ani nás nehnalo lakomstvo, Boh je svedok,
  Pridaj záložku 6 ani sme nehľadali slávu u ľudí, ani u vás ani u iných.
  Pridaj záložku 7 Hoci sme ako Kristovi apoštoli mohli zavážiť, boli sme medzi vami malí, ako keď matka kŕmi a láska svoje deti.
  Pridaj záložku 8 Tak sme vás milovali, že by sme vám najradšej boli odovzdali nielen Božie evanjelium, ale aj vlastný život; takými drahými ste sa nám stali.
  Pridaj záložku 9 Veď sa, bratia, pamätáte na našu prácu a námahu. Vo dne v noci sme pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám hlásali Božie evanjelium.
  Pridaj záložku 10 Sami ste svedkami aj Boh, ako sväto, spravodlivo a bezúhonne sme sa správali voči vám veriacim.
  Pridaj záložku 11 Viete predsa, že sme každého z vás, ako otec svoje deti,
  Pridaj záložku 12 prosili, povzbudzovali a zaprisahávali, aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Boha, ktorý vás volá do svojho kráľovstva a slávy.
  Pridaj záložku 13 Preto aj my neprestajne vzdávame vďaky Bohu za to, že keď ste od nás prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali, neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale - aké naozaj je - ako slovo Božie; a ono pôsobí vo vás veriacich.
  Pridaj záložku 14 Veď vy, bratia, napodobňujete Božie cirkvi, čo sú v Judei v Kristovi Ježišovi, lebo aj vy ste od svojich súkmeňovcov vytrpeli to isté, čo oni od Židov.
  Pridaj záložku 15 Oni zabili Pána Ježiša aj prorokov a nás prenasledovali. Bohu sa nepáčia, všetkým ľuďom odporujú
  Pridaj záložku 16 a nám bránia kázať pohanom, aby boli spasení; a tak stále napĺňajú mieru svojich hriechov. Ale už sa im až na pokraj priblížil Boží hnev.
  Pridaj záložku 17 Aj keď sme boli, bratia, na krátky čas od vás odlúčení, no iba tvárou, nie srdcom, tým viac a túžobnejšie sme sa usilovali uvidieť vašu tvár.
  Pridaj záložku 18 Lebo sme chceli prísť k vám, najmä ja, Pavol, raz aj druhý raz, ale satan nám to prekazil.
  Pridaj záložku 19 Veď kto je našou nádejou, radosťou a korunou slávy - nie aj vy? - pred naším Pánom Ježišom pri jeho príchode?
  Pridaj záložku 20 Vy ste naša sláva a radosť.
  Pridaj záložku 1 Preto keď sme to už nemohli ďalej vydržať, rozhodli sme sa, že ostaneme v Aténach sami,
  Pridaj záložku 2 a poslali sme Timoteja, nášho brata a Božieho spolupracovníka na Kristovom evanjeliu, aby vás utvrdil a povzbudil vo viere,
  Pridaj záložku 3 aby sa nik neplašil v týchto súženiach; veď sami viete, že je to náš údel.
  Pridaj záložku 4 Lebo aj keď sme boli u vás, predpovedali sme vám, že prídu na nás súženia; aj sa tak stalo, ako viete.
  Pridaj záložku 5 Preto keď som to ani ja už nemohol ďalej vydržať, poslal som ho, aby som zvedel o vašej viere, či vás azda nepokúšal pokušiteľ a naša námaha nevyšla nazmar.
  Pridaj záložku 6 Teraz, keď k nám od vás prišiel Timotej a priniesol nám dobrú zvesť o vašej viere a láske a že si na nás stále po dobrom spomínate a túžite nás vidieť ako aj my vás,
  Pridaj záložku 7 potešili sme sa z vás, bratia, popri všetkej našej núdzi a súžení, pre vašu vieru.
  Pridaj záložku 8 Lebo teraz akoby sme ožili, keď vy stojíte pevne v Pánovi.
  Pridaj záložku 9 Ale akú vďaku môžeme vzdať Bohu za vás, za všetku tú radosť, ktorú z vás máme pred svojím Bohom?
  Pridaj záložku 10 Vo dne v noci sa vrúcne modlíme, aby sme mohli uzrieť vašu tvár a doplniť to, čo ešte chýba vašej viere.
  Pridaj záložku 11 Nech sám Boh, náš Otec, a náš Pán Ježiš upravia našu cestu k vám.
  Pridaj záložku 12 A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám.
  Pridaj záložku 13 Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom a naším Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými. Amen.
  Pridaj záložku 1 Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste čoraz viac rástli v tom, čo ste od nás prijali: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, ako aj žijete.
  Pridaj záložku 2 Veď viete, aké príkazy sme vám dali z moci Pána Ježiša.
  Pridaj záložku 3 Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie:
  Pridaj záložku 4 aby ste sa zdržiavali smilstva a aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svätosti a v úcte,
  Pridaj záložku 5 nie v náruživej žiadostivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha,
  Pridaj záložku 6 aby nik v tejto veci nevybočil z medzí a nepodvádzal svojho brata, lebo Pán sa za to všetko pomstí, ako sme vám už povedali a dosvedčili.
  Pridaj záložku 7 Veď Boh nás nepovolal pre nečistotu, ale pre posvätenie.
  Pridaj záložku 8 A kto týmto pohŕda, nepohŕda človekom, ale Bohom, ktorý vám dáva aj svojho Svätého Ducha.
  Pridaj záložku 9 O bratskej láske vám netreba písať, veď vás sám Boh poučil, aby ste sa milovali navzájom.
  Pridaj záložku 10 A vy to aj robíte všetkým bratom po celom Macedónsku. Len vás, bratia, prosíme, aby ste v tom čoraz viac rástli
  Pridaj záložku 11 a usilovali sa žiť pokojne, plniť si povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali;
  Pridaj záložku 12 aby ste sa počestne správali voči tým, čo sú mimo, a aby ste nemuseli od nikoho nič žiadať.
  Pridaj záložku 13 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej.
  Pridaj záložku 14 Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním.
  Pridaj záložku 15 Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli.
  Pridaj záložku 16 Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví.
  Pridaj záložku 17 Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.
  Pridaj záložku 18 Preto sa potešujte navzájom týmito slovami!
  Pridaj záložku 1 O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať,
  Pridaj záložku 2 lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci.
  Pridaj záložku 3 Keď budú hovoriť: "Je pokoj a istota," vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú.
  Pridaj záložku 4 Ale vy bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej.
  Pridaj záložku 5 Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.
  Pridaj záložku 6 Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!
  Pridaj záložku 7 Tí, čo spia, spia v noci a opilci sa v noci opíjajú.
  Pridaj záložku 8 My však, čo patríme dňu, buďme triezvi a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu.
  Pridaj záložku 9 Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista,
  Pridaj záložku 10 ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme, alebo spíme.
  Pridaj záložku 11 Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.
  Pridaj záložku 12 Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo pracujú medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás.
  Pridaj záložku 13 Majte ich vo veľkej láske pre ich dielo! Žite jeden s druhým v pokoji!
  Pridaj záložku 14 Vyzývame vás, bratia: napomínajte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví!
  Pridaj záložku 15 Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!
  Pridaj záložku 16 Ustavične sa radujte!
  Pridaj záložku 17 Bez prestania sa modlite,
  Pridaj záložku 18 pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!
  Pridaj záložku 19 Ducha neuhášajte,
  Pridaj záložku 20 proroctvami nepohŕdajte!
  Pridaj záložku 21 Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!
  Pridaj záložku 22 Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!
  Pridaj záložku 23 Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus.
  Pridaj záložku 24 Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.
  Pridaj záložku 25 Bratia, modlite sa aj za nás!
  Pridaj záložku 26 Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom!
  Pridaj záložku 27 Zaprisahám vás v Pánovi, aby sa tento list čítal všetkým bratom.
  Pridaj záložku 28 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami.

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky