Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Lk 3,23-38


23 Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. A mysleli si, že je synom Jozefa, ktorý bol synom Heliho,

24 on Matata, on Léviho on Melchiho, on Janneho, on Jozefa,

25 on Matatiáša on Amosa, on Nahuma, on Esliho, on Naggeho,

26 on Maatu, on Matatiáša, on Semeja, on Jozecha, on Jódu,

27 on Joannu, on Rézu, on Zorobábela, on Salatiela, on Nériho,

28 on Melchiho, on Addiho, on Kozama, on Elmadama, on Era,

29 on Jezusa, on Eliezera, on Jorima on Matata, on Léviho,

30 on Simeona, on Júdu, on Jozefa, on Jonama, on Eliakima,

31 on Meleu, on Mennu, on Matatana, on Nátana, on Dávida,

32 on Jesseho, on Obeda, on Bóza, on Salu, on Násona,

33 on Aminadaba, on Admina, on Arniho, on Ezroma, on Faresa, on Júdu,

34 on Jakuba, on Izáka, on Abraháma, on Táreho, on Nachora,

35 on Serucha, on Ragaua, on Fáleka, on Ebera, on Salu,

36 on Kainana, on Arfaxada, on Sema, on Noema, on Lamecha,

37 on Matuzalema, on Henocha, on Jareda, on Maleleela, on Kainana,

38 on Enosa, on Seta, on synom Adama, ktorý bol od Boha.