SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Pre webmastrov
 • Napíšte nám
 • KONKORDANCIA !!!
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 1 Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali,
  Pridaj záložku 2 ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova.
  Pridaj záložku 3 Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku, verne rad-radom opíšem,
  Pridaj záložku 4 aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili.
  Pridaj záložku 5 Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta.
  Pridaj záložku 6 Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia.
  Pridaj záložku 7 Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku.
  Pridaj záložku 8 Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom,
  Pridaj záložku 9 podľa zvyku kňazského úradu lósom mu pripadlo vojsť do Pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu.
  Pridaj záložku 10 V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu.
  Pridaj záložku 11 Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára.
  Pridaj záložku 12 Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza.
  Pridaj záložku 13 Ale anjel mu povedal: "Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján.
  Pridaj záložku 14 Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých.
  Pridaj záložku 15 Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý.
  Pridaj záložku 16 Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu.
  Pridaj záložku 17 Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud."
  Pridaj záložku 18 Zachariáš povedal anjelovi: "Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku."
  Pridaj záložku 19 Anjel mu odpovedal: "Ja som Gabriel. Stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť.
  Pridaj záložku 20 Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia v svojom čase."
  Pridaj záložku 21 Ľud čakal na Zachariáša a divil sa, že sa tak dlho zdržuje v chráme.
  Pridaj záložku 22 Ale keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť; a oni pochopili, že mal v chráme videnie. Dával im znaky a zostal nemý.
  Pridaj záložku 23 Len čo sa skončili dni jeho služby, vrátil sa domov.
  Pridaj záložku 24 Po tých dňoch jeho manželka Alžbeta počala, ale skrývala sa päť mesiacov a hovorila:
  Pridaj záložku 25 "Toto mi urobil Pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi."
  Pridaj záložku 26 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret,
  Pridaj záložku 27 k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.
  Pridaj záložku 28 Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou."
  Pridaj záložku 29 Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.
  Pridaj záložku 30 Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.
  Pridaj záložku 31 Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.
  Pridaj záložku 32 On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida,
  Pridaj záložku 33 naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca."
  Pridaj záložku 34 Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?"
  Pridaj záložku 35 Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.
  Pridaj záložku 36 Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná!
  Pridaj záložku 37 Lebo Bohu nič nie je nemožné."
  Pridaj záložku 38 Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Anjel potom od nej odišiel.
  Pridaj záložku 39 V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji.
  Pridaj záložku 40 Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.
  Pridaj záložku 41 Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý.
  Pridaj záložku 42 Vtedy zvolala veľkým hlasom: "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
  Pridaj záložku 43 Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?
  Pridaj záložku 44 Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone.
  Pridaj záložku 45 A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán."
  Pridaj záložku 46 Mária hovorila: "Velebí moja duša Pána
  Pridaj záložku 47 a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,
  Pridaj záložku 48 lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
  Pridaj záložku 49 lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno
  Pridaj záložku 50 a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
  Pridaj záložku 51 Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
  Pridaj záložku 52 Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
  Pridaj záložku 53 Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.
  Pridaj záložku 54 Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
  Pridaj záložku 55 ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky."
  Pridaj záložku 56 Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.
  Pridaj záložku 57 Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna.
  Pridaj záložku 58 Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou.
  Pridaj záložku 59 Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi.
  Pridaj záložku 60 Ale jeho matka povedala: "Nie, bude sa volať Ján."
  Pridaj záložku 61 Povedali jej: "Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá."
  Pridaj záložku 62 Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on.
  Pridaj záložku 63 Vypýtal si tabuľku a napísal: "Ján sa bude volať." A všetci sa divili.
  Pridaj záložku 64 Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha.
  Pridaj záložku 65 Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach.
  Pridaj záložku 66 A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: "Čím len bude tento chlapec?" A vskutku Pánova ruka bola s ním.
  Pridaj záložku 67 Jeho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval:
  Pridaj záložku 68 "Nech je zvelebený Pán Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
  Pridaj záložku 69 a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka
  Pridaj záložku 70 ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
  Pridaj záložku 71 že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
  Pridaj záložku 72 Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
  Pridaj záložku 73 na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
  Pridaj záložku 74 aby sme mu bez strachu slúžili
  Pridaj záložku 75 vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
  Pridaj záložku 76 A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
  Pridaj záložku 77 a poučíš jeho ľud o spáse,
  Pridaj záložku 78 že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi
  Pridaj záložku 79 a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja."
  Pridaj záložku 80 Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael.
  Pridaj záložku 1 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete.
  Pridaj záložku 2 Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius.
  Pridaj záložku 3 A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta.
  Pridaj záložku 4 Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu,
  Pridaj záložku 5 aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave.
  Pridaj záložku 6 Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu.
  Pridaj záložku 7 I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.
  Pridaj záložku 8 V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo.
  Pridaj záložku 9 Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach,
  Pridaj záložku 10 ale anjel im povedal: "Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom:
  Pridaj záložku 11 Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán.
  Pridaj záložku 12 A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach."
  Pridaj záložku 13 A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili:
  Pridaj záložku 14 "Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle."
  Pridaj záložku 15 Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: "Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán."
  Pridaj záložku 16 Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach.
  Pridaj záložku 17 Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati.
  Pridaj záložku 18 A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali.
  Pridaj záložku 19 Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.
  Pridaj záložku 20 Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.
  Pridaj záložku 21 Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.
  Pridaj záložku 22 Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi,
  Pridaj záložku 23 ako je napísané v Pánovom zákone: "Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,"
  Pridaj záložku 24 a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.
  Pridaj záložku 25 V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom.
  Pridaj záložku 26 Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.
  Pridaj záložku 27 Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon,
  Pridaj záložku 28 vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami:
  Pridaj záložku 29 "Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova,
  Pridaj záložku 30 lebo moje oči uvideli tvoju spásu,
  Pridaj záložku 31 ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov:
  Pridaj záložku 32 svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu."
  Pridaj záložku 33 Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo.
  Pridaj záložku 34 Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: "On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať,
  Pridaj záložku 35 - a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc."
  Pridaj záložku 36 Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov,
  Pridaj záložku 37 potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami.
  Pridaj záložku 38 Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.
  Pridaj záložku 39 A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta.
  Pridaj záložku 40 Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.
  Pridaj záložku 41 Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky.
  Pridaj záložku 42 Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom.
  Pridaj záložku 43 A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali.
  Pridaj záložku 44 Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi.
  Pridaj záložku 45 No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali.
  Pridaj záložku 46 Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky.
  Pridaj záložku 47 Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami.
  Pridaj záložku 48 Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: "Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!"
  Pridaj záložku 49 On im odpovedal: "Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?"
  Pridaj záložku 50 Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.
  Pridaj záložku 51 Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.
  Pridaj záložku 52 A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.
  Pridaj záložku 1 V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne,
  Pridaj záložku 2 za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša.
  Pridaj záložku 3 Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov,
  Pridaj záložku 4 ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: "Hlas volajúceho na púšti: "Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!
  Pridaj záložku 5 Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou.
  Pridaj záložku 6 A každé telo uvidí Božiu spásu."
  Pridaj záložku 7 Ale zástupom, čo prichádzali k nemu, aby sa mu dali pokrstiť, hovoril: "Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu!?
  Pridaj záložku 8 Prinášajte teda ovocie hodno pokánia a nepokúšajte sa nahovárať si: "Naším otcom je Abrahám!" - lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov.
  Pridaj záložku 9 Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie vytnú a hodia do ohňa."
  Pridaj záložku 10 Zástupy sa ho pýtali: "Čo teda máme robiť?"
  Pridaj záložku 11 On im odpovedal: "Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!"
  Pridaj záložku 12 Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: "Učiteľ, čo máme robiť?"
  Pridaj záložku 13 On im povedal: "Nevymáhajte viac, ako vám určili!"
  Pridaj záložku 14 Pýtali sa ho aj vojaci: "A čo máme robiť my?" Vravel im: "Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!"
  Pridaj záložku 15 Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš.
  Pridaj záložku 16 Ale Ján dal odpoveď všetkým: "Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.
  Pridaj záložku 17 V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni."
  Pridaj záložku 18 A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium.
  Pridaj záložku 19 Ale keď karhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a za všetko zlé, čo porobil,
  Pridaj záložku 20 Herodes dovŕšil všetko tým, že Jána zatvoril do väzenia.
  Pridaj záložku 21 Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo,
  Pridaj záložku 22 zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie."
  Pridaj záložku 23 Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. A mysleli si, že je synom Jozefa, ktorý bol synom Heliho,
  Pridaj záložku 24 on Matata, on Léviho on Melchiho, on Janneho, on Jozefa,
  Pridaj záložku 25 on Matatiáša on Amosa, on Nahuma, on Esliho, on Naggeho,
  Pridaj záložku 26 on Maatu, on Matatiáša, on Semeja, on Jozecha, on Jódu,
  Pridaj záložku 27 on Joannu, on Rézu, on Zorobábela, on Salatiela, on Nériho,
  Pridaj záložku 28 on Melchiho, on Addiho, on Kozama, on Elmadama, on Era,
  Pridaj záložku 29 on Jezusa, on Eliezera, on Jorima on Matata, on Léviho,
  Pridaj záložku 30 on Simeona, on Júdu, on Jozefa, on Jonama, on Eliakima,
  Pridaj záložku 31 on Meleu, on Mennu, on Matatana, on Nátana, on Dávida,
  Pridaj záložku 32 on Jesseho, on Obeda, on Bóza, on Salu, on Násona,
  Pridaj záložku 33 on Aminadaba, on Admina, on Arniho, on Ezroma, on Faresa, on Júdu,
  Pridaj záložku 34 on Jakuba, on Izáka, on Abraháma, on Táreho, on Nachora,
  Pridaj záložku 35 on Serucha, on Ragaua, on Fáleka, on Ebera, on Salu,
  Pridaj záložku 36 on Kainana, on Arfaxada, on Sema, on Noema, on Lamecha,
  Pridaj záložku 37 on Matuzalema, on Henocha, on Jareda, on Maleleela, on Kainana,
  Pridaj záložku 38 on Enosa, on Seta, on synom Adama, ktorý bol od Boha.
  Pridaj záložku 1 Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti
  Pridaj záložku 2 a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol.
  Pridaj záložku 3 Tu mu diabol povedal: "Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom."
  Pridaj záložku 4 Ježiš mu odvetil: "Napísané je: "Nielen z chleba žije človek."
  Pridaj záložku 5 Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta
  Pridaj záložku 6 a vravel mu: "Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju komu chcem.
  Pridaj záložku 7 Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja."
  Pridaj záložku 8 Ježiš mu povedal: "Je napísané: "Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť."
  Pridaj záložku 9 Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: "Ak si Boží syn, vrhni sa stadeto dolu,
  Pridaj záložku 10 veď je napísané: "Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,"
  Pridaj záložku 11 a "vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň."
  Pridaj záložku 12 Ježiš mu odvetil: "Je povedané: "Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha."
  Pridaj záložku 13 Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.
  Pridaj záložku 14 Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji.
  Pridaj záložku 15 Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali.
  Pridaj záložku 16 Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal.
  Pridaj záložku 17 Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesta, kde bolo napísané:
  Pridaj záložku 18 "Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu
  Pridaj záložku 19 a ohlásiť Pánov milostivý rok."
  Pridaj záložku 20 Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho.
  Pridaj záložku 21 A on im začal hovoriť: "Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli."
  Pridaj záložku 22 Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: "Vari to nie je Jozefov syn?"
  Pridaj záložku 23 On im vravel: "Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej vlasti."
  Pridaj záložku 24 A dodal: "Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti.
  Pridaj záložku 25 Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine.
  Pridaj záložku 26 A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone.
  Pridaj záložku 27 A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman."
  Pridaj záložku 28 Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev.
  Pridaj záložku 29 Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli do až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť.
  Pridaj záložku 30 Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.
  Pridaj záložku 31 Zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich učil
  Pridaj záložku 32 a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc.
  Pridaj záložku 33 V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. Ten vykríkol veľkým hlasom:
  Pridaj záložku 34 "Nechaj nás! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?! Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý."
  Pridaj záložku 35 Ježiš mu pohrozil: "Mlč a vyjdi z neho!" Zlý duch ho hodil medzi nich, vyšiel z neho a neublížil mu.
  Pridaj záložku 36 Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: "Čo je to za slovo, že mohutnou silo rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?"
  Pridaj záložku 37 A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji.
  Pridaj záložku 38 Keď vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu.
  Pridaj záložku 39 Postavil sa nad ňu, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ich.
  Pridaj záložku 40 Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich.
  Pridaj záložku 41 Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: "Ty si Boží Syn." On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Mesiáš.
  Pridaj záložku 42 Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal.
  Pridaj záložku 43 On im však povedal: "Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný."
  Pridaj záložku 44 A kázal po judejských synagógach.
  Pridaj záložku 1 Keď raz stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo.
  Pridaj záložku 2 Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete.
  Pridaj záložku 3 Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy.
  Pridaj záložku 4 Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: "Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!"
  Pridaj záložku 5 Šimon mu odpovedal: "Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete."
  Pridaj záložku 6 Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali.
  Pridaj záložku 7 Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali.
  Pridaj záložku 8 Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: "Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny."
  Pridaj záložku 9 Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili.
  Pridaj záložku 10 Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: "Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí."
  Pridaj záložku 11 A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.
  Pridaj záložku 12 Keď bol v ktoromsi meste, zjavil sa muž plný malomocenstva. Len čo zbadal Ježiša, padol na tvár a prosil ho: "Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť."
  Pridaj záložku 13 On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: "Chcem, buď čistý!" A malomocenstvo z neho hneď zmizlo.
  Pridaj záložku 14 A prikázal mu, že o tom nesmie nikomu hovoriť, ale: "Choď," povedal, "ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ako predpísal Mojžiš - im na svedectvo."
  Pridaj záložku 15 No zvesť o ňom sa tým väčšmi šírila a schádzali sa veľké zástupy, aby ho počuli a dali sa uzdraviť zo svojich chorôb.
  Pridaj záložku 16 On sa však utiahol na púšť a modlil sa.
  Pridaj záložku 17 Keď v istý deň učil, sedeli pri ňom farizeji a zákonníci, čo poprichádzali zo všetkých galilejských a judejských dedín i z Jeruzalema; a mal od Pána moc uzdravovať.
  Pridaj záložku 18 Tu muži priniesli na nosidlách človeka, ktorý bol ochrnutý, a pokúšali sa dostať ho dovnútra a položiť pred neho.
  Pridaj záložku 19 Ale keď pre zástup nenašli priechod, kadiaľ by ho vniesli, vyšli na strechu a cez povalu ho na lôžku spustili priamo pred Ježiša.
  Pridaj záložku 20 Keď videl ich vieru, povedal: "Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.
  Pridaj záložku 21 Tu zákonníci a farizeji začali uvažovať: "Ktože je to, že sa takto rúha?! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?"
  Pridaj záložku 22 Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal im: "O čom to premýšľate vo svojich srdciach?
  Pridaj záložku 23 Čo je ľahšie - povedať: "Odpúšťajú sa ti hriechy," alebo povedať: "Vstaň a choď?"
  Pridaj záložku 24 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy" - povedal ochrnutému: "Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!"
  Pridaj záložku 25 A on hneď pred ich očami vstal, vzal si lôžko a velebiac Boha odišiel domov.
  Pridaj záložku 26 Všetkých sa zmocnil úžas a velebili Boha, a plní bázne hovorili: "Dnes sme videli obdivuhodné veci."
  Pridaj záložku 27 Keď potom vyšiel von a videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Léviho, povedal mu: "Poď za mnou!"
  Pridaj záložku 28 On vstal, opustil všetko a išiel za ním.
  Pridaj záložku 29 Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu. A bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali.
  Pridaj záložku 30 Farizeji a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom: "Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?"
  Pridaj záložku 31 Odpovedal im Ježiš: "Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.
  Pridaj záložku 32 Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali."
  Pridaj záložku 33 Oni mu povedali: "Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú."
  Pridaj záložku 34 Ježiš im povedal: "Vari môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženích s nimi?
  Pridaj záložku 35 No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v tých dňoch, sa budú postiť."
  Pridaj záložku 36 Rozpovedal im aj podobenstvo: "Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu a neprišije ju na starý odev, lebo nový by si roztrhal a na starý sa nehodí záplata z nového.
  Pridaj záložku 37 A nik nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie, aj mechy sa zničia.
  Pridaj záložku 38 Ale nové víno treba naliať do nových mechov.
  Pridaj záložku 39 A nik, kto pije staré, nechce nové, lebo si povie: "Staré je lepšie."
  Pridaj záložku 1 V istú sobotu išiel cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli.
  Pridaj záložku 2 Tu niektorí farizeji povedali: "Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno?"
  Pridaj záložku 3 Ježiš im odpovedal: "Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina?
  Pridaj záložku 4 Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?"
  Pridaj záložku 5 I povedal im: "Syn človeka je pánom aj nad sobotou."
  Pridaj záložku 6 V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Bol tam človek, ktorý mal vyschnutú pravú ruku.
  Pridaj záložku 7 A zákonníci s farizejmi naň striehli, či v sobotu uzdraví, aby ho mali z čoho obžalovať.
  Pridaj záložku 8 Ale on poznal ich myšlienky. Preto povedal človekovi, čo mal vyschnutú ruku: "Vstaň a postav sa do prostriedku!" On vstal a postavil sa.
  Pridaj záložku 9 A tamtým Ježiš povedal: "Pýtam sa vás: Slobodno v sobotu robiť dobre, alebo zle, zachrániť život, alebo zničiť?"
  Pridaj záložku 10 Popozeral sa po všetkých a povedal mu: "Vystri ruku!" On to urobil a ruka mu ozdravela.
  Pridaj záložku 11 Ale oni, plní nerozumu radili sa, čo urobiť s Ježišom.
  Pridaj záložku 12 V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom.
  Pridaj záložku 13 Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi:
  Pridaj záložku 14 Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána Filipa, Bartolomeja,
  Pridaj záložku 15 Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec,
  Pridaj záložku 16 Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.
  Pridaj záložku 17 Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia.
  Pridaj záložku 18 Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia.
  Pridaj záložku 19 A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých.
  Pridaj záložku 20 On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: "Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.
  Pridaj záložku 21 Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať.
  Pridaj záložku 22 Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka.
  Pridaj záložku 23 Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom.
  Pridaj záložku 24 Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu!
  Pridaj záložku 25 Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať! Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať!
  Pridaj záložku 26 Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!
  Pridaj záložku 27 Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia,
  Pridaj záložku 28 žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!
  Pridaj záložku 29 Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty.
  Pridaj záložku 30 Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť.
  Pridaj záložku 31 Ako chcete aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!
  Pridaj záložku 32 Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú.
  Pridaj záložku 33 Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.
  Pridaj záložku 34 A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté.
  Pridaj záložku 35 Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.
  Pridaj záložku 36 Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!
  Pridaj záložku 37 Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám.
  Pridaj záložku 38 Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám."
  Pridaj záložku 39 Povedal im aj podobenstvo: "Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy?
  Pridaj záložku 40 Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ.
  Pridaj záložku 41 Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?
  Pridaj záložku 42 Ako môžeš povedať svojmu bratovi: "Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku," keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata.
  Pridaj záložku 43 Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie.
  Pridaj záložku 44 Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno.
  Pridaj záložku 45 Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.
  Pridaj záložku 46 Čo ma oslovujete: "Pane, Pane," keď nerobíte, čo hovorím?
  Pridaj záložku 47 Ukážem vám, komu sa podobá každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a uskutočňuje ich.
  Pridaj záložku 48 Podobá sa človekovi, ktorý staval dom. Hlboko kopal a základy položil na skalu. Keď potom prišla povodeň, na dom narazila voda, no nemohla ním pohnúť, lebo bol dobre postavený.
  Pridaj záložku 49 Ale kto ich počúva, a neuskutočňuje, podobá sa človekovi, ktorý si postavil dom na zemi bez základu. Keď naň narazila voda, hneď sa zrútil a z domu zostalo veľké rumovisko."
  Pridaj záložku 1 Keď skončil všetky svoje slová ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma.
  Pridaj záložku 2 Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil, a ten bol na smrť chorý.
  Pridaj záložku 3 Keď sa stotník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prosbou, aby prišiel a sluhu mu zachránil.
  Pridaj záložku 4 Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: "Zaslúži si, aby si mu to urobil,
  Pridaj záložku 5 lebo miluje náš národ; aj synagógu nám postavil."
  Pridaj záložku 6 Ježiš teda išiel s nimi. A keď už nebol ďaleko od domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: "Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu.
  Pridaj záložku 7 Preto som sa ani nepokladal za hodného ísť k tebe. Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie!
  Pridaj záložku 8 Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: "Choď!" - ide; inému: "Poď sem!" - tak príde; a svojmu sluhovi: "Urob toto!" - on to urobí."
  Pridaj záložku 9 Keď to Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil sa a zástupom, čo ho sprevádzali, povedal: "Hovorím vám: Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!"
  Pridaj záložku 10 A keď sa poslovia vrátili domov, sluhu našli zdravého.
  Pridaj záložku 11 Potom išiel do mesta, ktoré sa volá Naim. IšIi s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu.
  Pridaj záložku 12 Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. Sprevádzal ju veľký zástup z mesta.
  Pridaj záložku 13 Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej: "Neplač!"
  Pridaj záložku 14 Potom pristúpil a dotkol sa már. Nosiči zastali a on povedal: "Mládenec, hovorím ti, vstaň!"
  Pridaj záložku 15 Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke.
  Pridaj záložku 16 Tu sa všetkých zmocnil strach, velebili Boha a hovorili: "Veľký prorok povstal medzi nami" a: "Boh navštívil svoj ľud."
  Pridaj záložku 17 A táto zvesť o ňom sa rozšírila po celej Judei a po celom okolí.
  Pridaj záložku 18 O tom všetkom priniesli Jánovi zvesť jeho učeníci.
  Pridaj záložku 19 Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: "Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?"
  Pridaj záložku 20 Keď muži k nemu prišli, povedali: "Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: "Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?"
  Pridaj záložku 21 Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, chorôb a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak.
  Pridaj záložku 22 A tak im odpovedal: "Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.
  Pridaj záložku 23 A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší."
  Pridaj záložku 24 Keď Jánovi poslovia odišli, začal hovoriť zástupom o Jánovi: "Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom?
  Pridaj záložku 25 Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo sa skvostne obliekajú a žijú v rozkošiach, bývajú v kráľovských domoch.
  Pridaj záložku 26 Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka.
  Pridaj záložku 27 Lebo to o ňom je napísané: "Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou."
  Pridaj záložku 28 Hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nie je nik väčší ako Ján. Ale ten, kto je v Božom kráľovstve menší, je väčší ako on."
  Pridaj záložku 29 A všetok ľud, čo ho počúval, ba aj mýtnici uznali Božiu spravodlivosť, keď sa dali pokrstiť Jánovým krstom.
  Pridaj záložku 30 Ale farizeji a zákonníci zmarili v sebe Boží úmysel, lebo sa mu nedali pokrstiť.
  Pridaj záložku 31 "Komuže prirovnám ľudí tohto pokolenia? Komu sú podobní?
  Pridaj záložku 32 Podobajú sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú jedno na druhé: "Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste."
  Pridaj záložku 33 Prišiel Ján Krstiteľ, nejedol chlieb a nepil víno a hovoríte: "Je posadnutý zlým duchom."
  Pridaj záložku 34 Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoríte: "Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!
  Pridaj záložku 35 No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti."
  Pridaj záložku 36 Ktorýsi farizej ho pozval, aby s ním jedol. On vošiel do farizejovho domu a sadol si k stolu.
  Pridaj záložku 37 V meste bola istá žena, hriešnica. Keď sa dozvedela, že je hosťom vo farizejovom dome, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom,
  Pridaj záložku 38 s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi, bozkávala mu ich a natierala voňavým olejom.
  Pridaj záložku 39 Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si v duchu: "Keby tento bol prorokom, vedel by, kto a aká je to žena, čo sa ho dotýka, že je to hriešnica."
  Pridaj záložku 40 Ježiš mu vravel: "Šimon, mám ti niečo povedať." On odvetil: "Povedz, Učiteľ!"
  Pridaj záložku 41 "Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden dlhoval päťsto denárov, druhý päťdesiat.
  Pridaj záložku 42 Keďže nemali skadiaľ dlžobu splatiť, odpustil ju obidvom. Ktorý z nich ho bude mať radšej?"
  Pridaj záložku 43 Šimon odpovedal: "Myslím, že ten, ktorému viac odpustil." On mu povedal: "Správne usudzuješ."
  Pridaj záložku 44 Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: "Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu, a nedal si mi vodu na nohy. Ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala.
  Pridaj záložku 45 Nepobozkal si ma. Ale ona odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi nohy bozkávať.
  Pridaj záložku 46 Hlavu si mi olejom nepomazal. Ona mi voňavým olejom nohy natrela.
  Pridaj záložku 47 Preto ti hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje."
  Pridaj záložku 48 A jej povedal: "Tvoje hriechy sú odpustené."
  Pridaj záložku 49 Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť: "Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa?"
  Pridaj záložku 50 On však povedal žene: "Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji!"
  Pridaj záložku 1 Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti
  Pridaj záložku 2 a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov,
  Pridaj záložku 3 Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov.
  Pridaj záložku 4 Keď sa zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest, povedal v podobenstve:
  Pridaj záložku 5 "Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali.
  Pridaj záložku 6 Druhé padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy.
  Pridaj záložku 7 Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho.
  Pridaj záložku 8 Iné zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu." Keď to povedal, zvolal: "Kto má uši na počúvanie, nech počúva."
  Pridaj záložku 9 Jeho učeníci sa ho pýtali, aké je to podobenstvo.
  Pridaj záložku 10 On im povedal: "Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali.
  Pridaj záložku 11 Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo.
  Pridaj záložku 12 Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení.
  Pridaj záložku 13 Na skale, to sú tí, čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú.
  Pridaj záložku 14 Ktoré padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu.
  Pridaj záložku 15 A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.
  Pridaj záložku 16 Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.
  Pridaj záložku 17 Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť.
  Pridaj záložku 18 Dávajte teda pozor, ako počúvate, lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, o čom si myslí, že má."
  Pridaj záložku 19 Prišla za ním jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať.
  Pridaj záložku 20 Oznámili mu: "Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť."
  Pridaj záložku 21 On im odvetil: "Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho."
  Pridaj záložku 22 V istý deň nastúpil on i jeho učeníci na loď; a povedal im: "Preplavme sa na druhý breh jazera." I odrazili od brehu.
  Pridaj záložku 23 Ako sa plavili, zaspal. Tu sa na jazero spustila taká víchrica, že sa im naberala voda a boli vo veľkom nebezpečenstve.
  Pridaj záložku 24 Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: "Učiteľ, učiteľ, hynieme!" On vstal, pohrozil vetru a rozbúrenej vode i upokojili sa a nastalo ticho.
  Pridaj záložku 25 A im povedal: "Kde je vaša viera?" A oni si so strachom a údivom hovorili: "Čo myslíš, kto je to, že rozkazuje vetru i vode a ony ho poslúchajú?"
  Pridaj záložku 26 Doplavili sa do gergezského kraja, ktorý je oproti Galilei.
  Pridaj záložku 27 Keď vystúpil na breh, vyšiel oproti nemu akýsi muž z mesta, posadnutý zlými duchmi. Už dlhý čas sa neobliekal a nebýval v dome, ale v hroboch.
  Pridaj záložku 28 Keď zbadal Ježiša, skríkol, padol pred ním a zvolal veľkým hlasom: "Čo ťa do mňa, Ježiš, Syn najvyššieho Boha? Prosím ťa, nemuč ma!"
  Pridaj záložku 29 Lebo Ježiš nečistému duchu rozkázal, aby vyšiel z toho človeka - už dlhý čas ho mal v moci. Aj ho sputnali reťazami a okovami a strážili ho, ale on putá roztrhal a zlý duch ho hnal na púšť.
  Pridaj záložku 30 Ježiš sa ho spýtal: "Ako sa voláš?" On odpovedal: "Pluk," lebo doň vošlo mnoho zlých duchov.
  Pridaj záložku 31 A prosili ho, aby im nerozkázal odísť do priepasti.
  Pridaj záložku 32 Na vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. Preto ho prosili, aby im dovolil vojsť do nich; on im to dovolil.
  Pridaj záložku 33 Tu zlí duchovia vyšli z človeka, vošli do svíň a črieda sa prudko hnala dolu svahom do jazera a potopila sa.
  Pridaj záložku 34 Keď pastieri videli, čo sa stalo, ušli a rozhlásili to v meste a po osadách.
  Pridaj záložku 35 A ľudia vyšli pozrieť sa, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi a našli človeka, z ktorého vyšli zlí duchovia, ako sedí oblečený a pri zdravom rozume pri Ježišových nohách, a schytila ich hrôza.
  Pridaj záložku 36 Očití svedkovia im rozpovedali, ako bol uzdravený ten, ktorého trápil zlý duch.
  Pridaj záložku 37 A všetci obyvatelia gergezského kraja ho prosili, aby od nich odišiel, lebo sa ich zmocnil veľký strach. On teda nastúpil na loď a vrátil sa.
  Pridaj záložku 38 Muž, z ktorého vyšli zlí duchovia, ho prosil, aby smel zostať s ním. Ale on ho poslal preč so slovami:
  Pridaj záložku 39 "Vráť sa domov a rozprávaj, aké veľké veci ti urobil Boh!" On išiel a po celom meste rozhlasoval, aké veľké veci mu urobil Ježiš.
  Pridaj záložku 40 Keď sa Ježiš vrátil, privítal ho zástup, lebo všetci naň čakali.
  Pridaj záložku 41 Tu prišiel muž, menom Jairus, ktorý bol predstaveným synagógy. Padol Ježišovi k nohám a prosil ho, aby šiel do jeho domu,
  Pridaj záložku 42 lebo mal jedinú, asi dvanásťročnú dcéru a tá umierala. Ako šiel, tlačil sa naňho zástup.
  Pridaj záložku 43 Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok; minula na lekárov celý svoj majetok, ale ani jeden ju nemohol vyliečiť.
  Pridaj záložku 44 Pristúpila odzadu, dotkla sa obruby jeho šiat a hneď prestala krvácať.
  Pridaj záložku 45 Ježiš sa spýtal: "Kto sa ma to dotkol?" Keď to všetci popierali, ozval sa Peter: "Učiteľ, veď sa tlačia zástupy a tisnú ťa!"
  Pridaj záložku 46 Ale Ježiš povedal: "Niekto sa ma dotkol, lebo som pocítil, že zo mňa vyšla sila."
  Pridaj záložku 47 Žena, vidiac, že sa neutají, prišla s chvením, padla pred neho a pred všetkým ľudom sa priznala, prečo sa ho dotkla a ako hneď ozdravela.
  Pridaj záložku 48 A on jej povedal: "Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji!"
  Pridaj záložku 49 Kým ešte hovoril, prišiel ktosi z domu predstaveného synagógy a povedal: "Tvoja dcéra umrela; už neunúvaj učiteľa."
  Pridaj záložku 50 Ale keď to Ježiš počul, povedal mu: "Neboj sa, len ver a bude zachránená!"
  Pridaj záložku 51 Keď prišiel k domu, nikomu nedovolil vojsť dnu, iba Petrovi, Jánovi a Jakubovi s otcom a matkou dievčaťa.
  Pridaj záložku 52 Všetci nad dievčaťom plakali a nariekali. On povedal: "Neplačte! Dievča neumrelo, ale spí."
  Pridaj záložku 53 Oni ho vysmiali, lebo vedeli, že umrelo.
  Pridaj záložku 54 Ale on ho chytil za ruku a zvolal: "Dievča, vstaň!"
  Pridaj záložku 55 I vrátil sa doň duch a hneď vstalo. A rozkázal, aby mu dali jesť.
  Pridaj záložku 56 Rodičia dievčaťa stŕpli od úžasu a on im prikázal, že nesmú nikomu hovoriť, čo sa stalo.
  Pridaj záložku 1 Zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy.
  Pridaj záložku 2 Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých.
  Pridaj záložku 3 A povedal im: "Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte.
  Pridaj záložku 4 Keď vojdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte.
  Pridaj záložku 5 Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim."
  Pridaj záložku 6 Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.
  Pridaj záložku 7 Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili: "Ján vstal z mŕtvych,"
  Pridaj záložku 8 iní: "Zjavil sa Eliáš," zasa iní: "Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov."
  Pridaj záložku 9 A Herodes vravel: "Jána som dal ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?" A chcel ho vidieť.
  Pridaj záložku 10 Keď sa apoštoli vrátili, porozprávali mu všetko, čo robili. On ich vzal so sebou a len s nimi odišiel do mesta, ktoré sa volá Betsaida.
  Pridaj záložku 11 Keď to zástupy zvedeli, išli za ním. On ich prijal, hovoril im o Božom kráľovstve a uzdravoval tých, čo to potrebovali.
  Pridaj záložku 12 Deň sa začal schyľovať. Tu pristúpili Dvanásti a povedali mu: "Rozpusť zástup, nech sa rozídu do okolitých dedín a osád pohľadať si nocľah a jedlo, lebo tu sme na pustom mieste."
  Pridaj záložku 13 On im povedal: "Vy im dajte jesť!" Oni vraveli: "Nemáme viac ako päť chlebov a dve ryby; ibaže by sme šli a nakúpili jedlo pre celý tento zástup."
  Pridaj záložku 14 Bolo tam asi päťtisíc mužov. Ale on povedal svojim učeníkom: "Usaďte ich v skupinách asi po päťdesiat!"
  Pridaj záložku 15 Urobili to a všetkých usadili.
  Pridaj záložku 16 Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu dobrorečil nad nimi, lámal ich a dával svojim učeníkom, aby ich predkladali zástupu.
  Pridaj záložku 17 I jedli všetci sa nasýtili, ba ešte sa nazbieralo dvanásť košov odrobín, čo po nich zostali.
  Pridaj záložku 18 Keď raz osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: "Za koho ma pokladajú zástupy?"
  Pridaj záložku 19 Oni mu odpovedali: "Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov."
  Pridaj záložku 20 "A vy ma za koho pokladáte?", opýtal sa ich. Odpovedal Peter: "Za Božieho Mesiáša."
  Pridaj záložku 21 Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať,
  Pridaj záložku 22 a dodal: "Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych."
  Pridaj záložku 23 A všetkým povedal: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.
  Pridaj záložku 24 Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.
  Pridaj záložku 25 Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil?!
  Pridaj záložku 26 Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov.
  Pridaj záložku 27 Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Božie kráľovstvo."
  Pridaj záložku 28 Asi o osem dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa.
  Pridaj záložku 29 Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou.
  Pridaj záložku 30 A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia - boli to Mojžiš a Eliáš.
  Pridaj záložku 31 Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme.
  Pridaj záložku 32 Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli.
  Pridaj záložku 33 Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: "Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi." Nevedel, čo hovorí.
  Pridaj záložku 34 Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach.
  Pridaj záložku 35 A z oblaku zaznel hlas: "Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!"
  Pridaj záložku 36 A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám. Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli.
  Pridaj záložku 37 Keď na druhý deň zostúpili z vrchu, išiel mu v ústrety veľký zástup.
  Pridaj záložku 38 Tu vykríkol akýsi muž zo zástupu: "Učiteľ, prosím ťa, pozri sa na môjho syna, je to moje jediné dieťa!
  Pridaj záložku 39 Hľa, zmocňuje sa ho duch, z ničoho nič kričí, hádže ním, až mu ide pena; ťažko ho opúšťa a týra ho.
  Pridaj záložku 40 Prosil som tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli."
  Pridaj záložku 41 Ježiš povedal: "Neveriace a skazené pokolenie, dokedy mám byť ešte s vami a trpieť vás? Priveď sem svojho syna."
  Pridaj záložku 42 Ako prichádzal, zlý duch ho zhodil a zmietal ním. Ježiš nečistému duchu pohrozil, chlapca uzdravil a vrátil ho jeho otcovi.
  Pridaj záložku 43 A všetci stŕpli nad veľkou Božou mocou. Keď sa všetci divili všetkému, čo robil, povedal svojim učeníkom:
  Pridaj záložku 44 "Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo vám poviem: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí."
  Pridaj záložku 45 Lenže oni nechápali toto slovo. Bolo im zahalené, aby mu nerozumeli, ale báli sa ho opýtať na to slovo.
  Pridaj záložku 46 Napadla im myšlienka, kto z nich je väčší.
  Pridaj záložku 47 Ale Ježiš poznal zmýšľanie ich srdca, vzal dieťa, postavil ho vedľa seba
  Pridaj záložku 48 a povedal im: "Kto prijme toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký."
  Pridaj záložku 49 Vtedy povedal Ján: "Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.
  Pridaj záložku 50 Ježiš mu vravel: "Nebráňte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás!"
  Pridaj záložku 51 Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema
  Pridaj záložku 52 a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah.
  Pridaj záložku 53 Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema.
  Pridaj záložku 54 Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: "Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?"
  Pridaj záložku 55 On sa obrátil a pokarhal ich.
  Pridaj záložku 56 A odišli do inej dediny.
  Pridaj záložku 57 Ako šli po ceste, ktosi mu povedal: "Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš."
  Pridaj záložku 58 Ježiš mu odvetil: "Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť."
  Pridaj záložku 59 Inému vravel: "Poď za mnou!" On odpovedal: "Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca."
  Pridaj záložku 60 Ale Ježiš mu povedal: "Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!"
  Pridaj záložku 61 Aj iný hovoril: "Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou."
  Pridaj záložku 62 Ježiš mu povedal: "Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo."
  Pridaj záložku 1 Potom Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto kam sa sám chystal ísť.
  Pridaj záložku 2 A povedal im: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!
  Pridaj záložku 3 Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.
  Pridaj záložku 4 Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!
  Pridaj záložku 5 Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: "Pokoj tomuto domu!
  Pridaj záložku 6 Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám.
  Pridaj záložku 7 V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu!
  Pridaj záložku 8 A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia,
  Pridaj záložku 9 uzdravujte chorých, čo sú v ňom a povedzte im: "Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo."
  Pridaj záložku 10 Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulíc a povedzte:
  Pridaj záložku 11 "Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo!"
  Pridaj záložku 12 Hovorím vám, že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu.
  Pridaj záložku 13 Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa.
  Pridaj záložku 14 Preto Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám.
  Pridaj záložku 15 A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa prepadneš!
  Pridaj záložku 16 Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal."
  Pridaj záložku 17 Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: "Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!"
  Pridaj záložku 18 On im povedal: "Videl som satana padať z neba ako blesk.
  Pridaj záložku 19 Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí.
  Pridaj záložku 20 No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi."
  Pridaj záložku 21 V tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: "Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.
  Pridaj záložku 22 Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť."
  Pridaj záložku 23 Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: "Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy.
  Pridaj záložku 24 Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli."
  Pridaj záložku 25 Tu vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby ho pokúšal: "Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?"
  Pridaj záložku 26 Ježiš mu vravel: "Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?"
  Pridaj záložku 27 On odpovedal: "Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!"
  Pridaj záložku 28 Povedal mu: "Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!"
  Pridaj záložku 29 Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: "A kto je môj blížny?"
  Pridaj záložku 30 Ježiš povedal: "Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli.
  Pridaj záložku 31 Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho.
  Pridaj záložku 32 Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej.
  Pridaj záložku 33 No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto.
  Pridaj záložku 34 Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň.
  Pridaj záložku 35 Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: "Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať."
  Pridaj záložku 36 Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?"
  Pridaj záložku 37 On odpovedal: "Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo." A Ježiš mu povedal: "Choď a rob aj ty podobne!"
  Pridaj záložku 38 Ako išli ďalej, vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta.
  Pridaj záložku 39 Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo.
  Pridaj záložku 40 Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: "Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!"
  Pridaj záložku 41 Pán jej odpovedal: "Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci,
  Pridaj záložku 42 a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme."
  Pridaj záložku 1 Raz sa na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: "Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov."
  Pridaj záložku 2 Povedal im: "Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo.
  Pridaj záložku 3 Chlieb náš každodenný daj nám každý deň
  Pridaj záložku 4 a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia."
  Pridaj záložku 5 Potom im hovoril: "Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: "Priateľu, požičaj mi tri chleby,
  Pridaj záložku 6 lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť."
  Pridaj záložku 7 A on znútra odpovie: "Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti."
  Pridaj záložku 8 Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje.
  Pridaj záložku 9 Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!
  Pridaj záložku 10 Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.
  Pridaj záložku 11 Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada?
  Pridaj záložku 12 Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna?
  Pridaj záložku 13 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!"
  Pridaj záložku 14 Raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. Zástupy žasli;
  Pridaj záložku 15 no niektorí z nich hovorili: "Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov."
  Pridaj záložku 16 Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali.
  Pridaj záložku 17 Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: "Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti.
  Pridaj záložku 18 Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov.
  Pridaj záložku 19 No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami.
  Pridaj záložku 20 Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.
  Pridaj záložku 21 Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí.
  Pridaj záložku 22 Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí.
  Pridaj záložku 23 Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.
  Pridaj záložku 24 Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si: "Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel."
  Pridaj záložku 25 Keď ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobený.
  Pridaj záložku 26 Tu odíde, vezme sedem iných duchov, horších, ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým."
  Pridaj záložku 27 Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: "Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval."
  Pridaj záložku 28 Ale on povedal: "Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho."
  Pridaj záložku 29 Keď sa schádzali zástupy, začal hovoriť: "Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo.
  Pridaj záložku 30 Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie.
  Pridaj záložku 31 Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť - a tu je niekto väčší ako Šalamún.
  Pridaj záložku 32 Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie - a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.
  Pridaj záložku 33 Nik nezažne lampu a nepostaví ju do kúta ani pod mericu, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.
  Pridaj záložku 34 Lampou tela je tvoje oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa zakalí, bude aj tvoje telo vo tme.
  Pridaj záložku 35 Daj si teda pozor, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou.
  Pridaj záložku 36 Ak bude celé tvoje telo vo svetle a ani jedna jeho časť nebude vo tme, celé bude jasné, ako keď ťa lampa ožiari svojím svetlom."
  Pridaj záložku 37 Keď ešte hovoril, pozval ho istý farizej, aby uňho obedoval. On šiel a sadol si k stolu.
  Pridaj záložku 38 A farizej sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom neumyl.
  Pridaj záložku 39 Pán mu povedal: "Vy, farizeji, čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti.
  Pridaj záložku 40 Hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro"?
  Pridaj záložku 41 Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté.
  Pridaj záložku 42 No beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať!
  Pridaj záložku 43 Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach!
  Pridaj záložku 44 Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia!"
  Pridaj záložku 45 Vtedy mu povedal ktorýsi zákonník: "Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš."
  Pridaj záložku 46 On mu povedal: "Aj vám, zákonníkom, beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete.
  Pridaj záložku 47 Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia!
  Pridaj záložku 48 Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov, lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky.
  Pridaj záložku 49 Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov a oni niektorých z nich zabijú, iných budú prenasledovať;
  Pridaj záložku 50 a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov vyliatu od stvorenia sveta,
  Pridaj záložku 51 počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám: Toto pokolenie sa bude zodpovedať.
  Pridaj záložku 52 Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili."
  Pridaj záložku 53 Keď stade odchádzal, začali naňho zákonníci a farizeji prudko dorážať a dotieravo sa ho na všeličo vypytovali. Strojili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst.
  Pridaj záložku 1 Medzitým ho obstúpili také zástupy, že skoro jeden po druhom šliapali. On začal hovoriť najprv svojim učeníkom: "Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva.
  Pridaj záložku 2 Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo.
  Pridaj záložku 3 Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.
  Pridaj záložku 4 Vám, svojím priateľom, hovorím: "Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, a potom už nemajú čo urobiť!
  Pridaj záložku 5 Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla! Áno, hovorím vám: Tohoto sa bojte!
  Pridaj záložku 6 Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne.
  Pridaj záložku 7 Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!
  Pridaj záložku 8 Hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi.
  Pridaj záložku 9 Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi.
  Pridaj záložku 10 Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí.
  Pridaj záložku 11 Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť alebo čo budete hovoriť,
  Pridaj záložku 12 lebo Duch Svätý vás v tú hodinu poučí, čo treba hovoriť."
  Pridaj záložku 13 Ktosi zo zástupu mu povedal: "Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo."
  Pridaj záložku 14 On mu odvetil: "Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?"
  Pridaj záložku 15 A ostatným povedal: "Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má."
  Pridaj záložku 16 A povedal im aj podobenstvo: "Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu.
  Pridaj záložku 17 Premýšľal a hovoril si: "Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu."
  Pridaj záložku 18 Potom si povedal: "Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok.
  Pridaj záložku 19 Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!"
  Pridaj záložku 20 Ale Boh mu povedal: "Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?"
  Pridaj záložku 21 Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý."
  Pridaj záložku 22 A svojim učeníkom povedal: "Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete.
  Pridaj záložku 23 Veď život je viac ako jedlo a telo viac ako odev.
  Pridaj záložku 24 Pozrite sa na havrany: nesejú, ani nežnú, nemajú ani komoru ani stodolu, a Boh ich živí. A vy ste o koľko viac ako vtáky!
  Pridaj záložku 25 A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu?
  Pridaj záložku 26 Ak teda nemôžete ani to najmenšie, čo sa tak staráte o to ostatné?
  Pridaj záložku 27 Pozrite sa na ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak ako jediná z nich.
  Pridaj záložku 28 Keď teda Boh takto oblieka rastlinu, ktorá je dnes na poli a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?!
  Pridaj záložku 29 Ani vy sa nezháňajte, čo budete jesť alebo čo budete piť, a nebuďte ustarostení!
  Pridaj záložku 30 Veď toto všetko zháňajú ľudia tohto sveta. Váš Otec predsa vie, že toto potrebujete.
  Pridaj záložku 31 Ale hľadajte jeho kráľovstvo a toto dostanete navyše.
  Pridaj záložku 32 Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.
  Pridaj záložku 33 Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí.
  Pridaj záložku 34 Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.
  Pridaj záložku 35 Bedrá majte opásané a lampy zažaté!
  Pridaj záložku 36 Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope.
  Pridaj záložku 37 Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať.
  Pridaj záložku 38 A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení.
  Pridaj záložku 39 Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu.
  Pridaj záložku 40 Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte."
  Pridaj záložku 41 Peter mu povedal: "Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo všetkým?"
  Pridaj záložku 42 Pán povedal: "Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm?
  Pridaj záložku 43 Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť.
  Pridaj záložku 44 Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má.
  Pridaj záložku 45 Ale keby si ten sluha v srdci povedal: "Môj pán voľajako nejde," a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa,
  Pridaj záložku 46 pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými.
  Pridaj záložku 47 Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú.
  Pridaj záložku 48 Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.
  Pridaj záložku 49 Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!
  Pridaj záložku 50 Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane!
  Pridaj záložku 51 Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie.
  Pridaj záložku 52 Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom.
  Pridaj záložku 53 Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre."
  Pridaj záložku 54 Potom povedal zástupom: "Keď zbadáte, že na západe vystupuje oblak, hneď hovoríte: "Dážď príde," a býva tak.
  Pridaj záložku 55 A keď veje južný vietor, hovoríte: "Bude horúco," a býva.
  Pridaj záložku 56 Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdiť neviete?
  Pridaj záložku 57 Prečo sami od seba neusúdite, čo je spravodlivé.
  Pridaj záložku 58 Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou vyrovnať, aby ťa nezavliekol k sudcovi, lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia.
  Pridaj záložku 59 Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera."
  Pridaj záložku 1 Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali mu o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí.
  Pridaj záložku 2 On im povedal: "Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli?
  Pridaj záložku 3 Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete.
  Pridaj záložku 4 Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema?
  Pridaj záložku 5 Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne."
  Pridaj záložku 6 A povedal toto podobenstvo: "Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel.
  Pridaj záložku 7 Preto povedal vinohradníkovi: "Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?"
  Pridaj záložku 8 On mu odvetil: "Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím.
  Pridaj záložku 9 Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš."
  Pridaj záložku 10 V sobotu učil v istej synagóge.
  Pridaj záložku 11 Bola tam žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať.
  Pridaj záložku 12 Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: "Žena, si oslobodená od svojej choroby,"
  Pridaj záložku 13 a vložil na ňu ruky. Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha.
  Pridaj záložku 14 Ale predstavený synagógy sa nahneval, že Ježiš v sobotu uzdravuje, i povedal zástupu: "Je šesť dní, keď treba pracovať; v tieto dni prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotu!"
  Pridaj záložku 15 Pán mu odpovedal: "Pokrytci! Neodväzuje každý z vás v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať?
  Pridaj záložku 16 A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohoto puta hoci aj v sobotu?"
  Pridaj záložku 17 Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahanbili, ale ľudia sa radovali zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal.
  Pridaj záložku 18 Potom povedal: "Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám?
  Pridaj záložku 19 Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade. Keď vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch."
  Pridaj záložku 20 A zasa povedal: "K čomu prirovnám Božie kráľovstvo?
  Pridaj záložku 21 Podobá sa kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí."
  Pridaj záložku 22 Cestou do Jeruzalema prechádzal mestami a dedinami a učil.
  Pridaj záložku 23 Ktosi sa ho spýtal: "Pane, je málo tých, čo budú spasení?" On im povedal:
  Pridaj záložku 24 "Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť.
  Pridaj záložku 25 Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: "Pane, otvor nám!" A on vám povie: "Ja neviem, odkiaľ ste!"
  Pridaj záložku 26 Vtedy začnete hovoriť: "Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil."
  Pridaj záložku 27 Ale on vám povie: "Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!"
  Pridaj záložku 28 Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, a vy ste vyhodení von.
  Pridaj záložku 29 A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve.
  Pridaj záložku 30 A tak sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú poslednými."
  Pridaj záložku 31 V tú hodinu prišli niektorí farizeji a hovorili mu: "Odíď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce zabiť."
  Pridaj záložku 32 On im povedal: "Choďte a povedzte tej líške: "Hľa, vyháňam zlých duchov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím.
  Pridaj záložku 33 Ale dnes, zajtra a pozajtre musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema."
  Pridaj záložku 34 Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste.
  Pridaj záložku 35 Hľa, váš dom vám ostáva pustý. A hovorím vám: Už ma neuvidíte, kým nepríde čas, keď budete hovoriť: "Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom."
  Pridaj záložku 1 V istú sobotu vošiel do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali.
  Pridaj záložku 2 A hľa, bol pred ním akýsi človek, ktorý mal vodnatieľku.
  Pridaj záložku 3 Tu sa Ježiš obrátil k zákonníkom a farizejom a opýtal sa: "Slobodno v sobotu uzdravovať, či nie?"
  Pridaj záložku 4 Ale oni mlčali. Vzal ho teda, uzdravil ho a prepustil.
  Pridaj záložku 5 A tamtým povedal: "Ak niekomu z vás padne do studne syn alebo vôl, nevytiahne ho hneď hoc aj v sobotu?"
  Pridaj záložku 6 A nevedeli mu na to odpovedať.
  Pridaj záložku 7 Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo:
  Pridaj záložku 8 Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho, ako si ty;
  Pridaj záložku 9 a prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: "Uvoľni miesto tomuto." Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto.
  Pridaj záložku 10 Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: "Priateľu, postúp vyššie!" Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi.
  Pridaj záložku 11 Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený."
  Pridaj záložku 12 A tomu, čo ho pozval, povedal: "Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov ani svojich bratov ani príbuzných ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu.
  Pridaj záložku 13 Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých.
  Pridaj záložku 14 A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých."
  Pridaj záložku 15 Keď to počul jeden zo spolustolujúcich, povedal mu: "Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve."
  Pridaj záložku 16 On mu povedal: "Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí.
  Pridaj záložku 17 Keď nadišla hodina večere, poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: "Poďte, už je všetko pripravené."
  Pridaj záložku 18 A naraz sa začali všetci vyhovárať. Prvý mu povedal: "Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma!"
  Pridaj záložku 19 Druhý povedal: "Kúpil som päť záprahov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma!"
  Pridaj záložku 20 A ďalší povedal: "Oženil som sa, a preto nemôžem prísť."
  Pridaj záložku 21 Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa hospodár rozhneval a povedal svojmu sluhovi: "Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých!"
  Pridaj záložku 22 A sluha hlásil: "Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je miesto."
  Pridaj záložku 23 Tu pán povedal sluhovi: "Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil dom.
  Pridaj záložku 24 Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých mužov, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru."
  Pridaj záložku 25 Išli s ním veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im:
  Pridaj záložku 26 "Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom.
  Pridaj záložku 27 A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom.
  Pridaj záložku 28 Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?
  Pridaj záložku 29 Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať:
  Pridaj záložku 30 "Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť."
  Pridaj záložku 31 Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami?
  Pridaj záložku 32 Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru.
  Pridaj záložku 33 Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.
  Pridaj záložku 34 Soľ je dobrá. Ale ak aj soľ stratí chuť, čím ju napravia?
  Pridaj záložku 35 Nehodí sa ani do zeme ani do hnoja, ale ju vyhodia von. Kto má uši na počúvanie, nech počúva."
  Pridaj záložku 1 Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho.
  Pridaj záložku 2 Farizeji a zákonníci šomrali: "Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi."
  Pridaj záložku 3 Preto im povedal toto podobenstvo:
  Pridaj záložku 4 "Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde?
  Pridaj záložku 5 A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia,
  Pridaj záložku 6 a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: "Radujte sa so mnou lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila."
  Pridaj záložku 7 Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.
  Pridaj záložku 8 Alebo ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo kým ju nenájde?
  Pridaj záložku 9 A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie. Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila."
  Pridaj záložku 10 Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie."
  Pridaj záložku 11 A pokračoval: "Istý človek mal dvoch synov.
  Pridaj záložku 12 Mladší z nich povedal otcovi: "Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí." A on im rozdelil majetok.
  Pridaj záložku 13 O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil.
  Pridaj záložku 14 Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu.
  Pridaj záložku 15 Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť.
  Pridaj záložku 16 I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával.
  Pridaj záložku 17 Vstúpil teda do seba a povedal si: "Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu.
  Pridaj záložku 18 Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe.
  Pridaj záložku 19 Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov."
  Pridaj záložku 20 I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho.
  Pridaj záložku 21 Syn mu povedal: "Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom."
  Pridaj záložku 22 Ale otec povedal svojim sluhom: "Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy!
  Pridaj záložku 23 Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme,
  Pridaj záložku 24 lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa." A začali hodovať.
  Pridaj záložku 25 Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec.
  Pridaj záložku 26 Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje.
  Pridaj záložku 27 Ten mu povedal: "Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý."
  Pridaj záložku 28 On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť.
  Pridaj záložku 29 Ale on odpovedal otcovi: "Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi.
  Pridaj záložku 30 No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa."
  Pridaj záložku 31 On mu na to povedal: "Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje.
  Pridaj záložku 32 Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa."
  Pridaj záložku 1 Učeníkom povedal: "Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok.
  Pridaj záložku 2 Zavolal si ho a povedal mu: "Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť."
  Pridaj záložku 3 Správca si povedal: "Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím.
  Pridaj záložku 4 Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva."
  Pridaj záložku 5 Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: "Koľko dlhuješ môjmu pánovi?"
  Pridaj záložku 6 On povedal: "Sto kadí oleja." Vravel mu: Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.
  Pridaj záložku 7 Potom povedal inému: "A ty koľko dlhuješ? On vravel: "Sto meríc pšenice." Vravel mu: "Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat."
  Pridaj záložku 8 A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.
  Pridaj záložku 9 Aj ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov.
  Pridaj záložku 10 Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom.
  Pridaj záložku 11 Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo?
  Pridaj záložku 12 A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá čo je vaše?
  Pridaj záložku 13 Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone."
  Pridaj záložku 14 Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu.
  Pridaj záložku 15 Preto im povedal: "Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.
  Pridaj záložku 16 Zákon a Proroci sú až po Jána. Odvtedy sa zvestuje Božie kráľovstvo a každý naň ide násilím.
  Pridaj záložku 17 Ľahšie sa pominie nebo a zem, ako by zo Zákona vypadla jediná čiarka.
  Pridaj záložku 18 Každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú, cudzoloží, a kto si berie takú, ktorú muž prepustil, cudzoloží.
  Pridaj záložku 19 Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval.
  Pridaj záložku 20 Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov.
  Pridaj záložku 21 Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy.
  Pridaj záložku 22 Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho.
  Pridaj záložku 23 A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone.
  Pridaj záložku 24 I zvolal: "Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!"
  Pridaj záložku 25 No Abrahám povedal: "Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš.
  Pridaj záložku 26 A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik - čo ako by chcel - nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám."
  Pridaj záložku 27 Tu povedal: "Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca.
  Pridaj záložku 28 Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk."
  Pridaj záložku 29 Abrahám mu odpovedal: "Majú Mojžiša a Prorokov nech ich počúvajú."
  Pridaj záložku 30 Ale on vravel: "Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie."
  Pridaj záložku 31 Odpovedal mu. Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal."
  Pridaj záložku 1 Potom povedal svojim učeníkom: "Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú!
  Pridaj záložku 2 Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých.
  Pridaj záložku 3 Dávajte si pozor! Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, odpusť mu!
  Pridaj záložku 4 A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: "Ľutujem," odpusť mu!"
  Pridaj záložku 5 Apoštoli povedali Pánovi: "Daj nám väčšiu vieru!"
  Pridaj záložku 6 Pán vravel: "Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: "Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora," poslúchla by vás.
  Pridaj záložku 7 Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie mu, keď sa vráti z poľa: "Hneď si poď sadnúť k stolu"?
  Pridaj záložku 8 Vari mu nepovie skôr: "Priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem a nenapijem; ty budeš jesť a piť až potom"?
  Pridaj záložku 9 Je azda povinný ďakovať sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo?
  Pridaj záložku 10 Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: "Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť."
  Pridaj záložku 11 Na ceste do Jeruzalema prechádzal pomedzi Samáriu a Galileu.
  Pridaj záložku 12 Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemú desať malomocných mužov. Zďaleka zastali
  Pridaj záložku 13 a hlasne kričali: "Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!"
  Pridaj záložku 14 Keď ich uvidel, povedal: "Choďte, ukážte sa kňazom!" A ako šli, boli očistení.
  Pridaj záložku 15 Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha.
  Pridaj záložku 16 Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán.
  Pridaj záložku 17 Ježiš na to povedal: "Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde?
  Pridaj záložku 18 Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?
  Pridaj záložku 19 A jemu povedal: "Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila."
  Pridaj záložku 20 Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal: "Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať.
  Pridaj záložku 21 Ani nepovedia: "Aha, tu je!" alebo: "Tamto je!", lebo Božie kráľovstvo je medzi vami."
  Pridaj záložku 22 A učeníkom povedal: "Prídu dni, keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte.
  Pridaj záložku 23 A povedia vám: "Hľa, tu je!", "Hľa, tamto je!" Nechoďte nikde, nebežte za nimi!
  Pridaj záložku 24 Lebo ako blesk, keď sa zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka v svoj deň.
  Pridaj záložku 25 Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne.
  Pridaj záložku 26 Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka.
  Pridaj záložku 27 Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých.
  Pridaj záložku 28 Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali
  Pridaj záložku 29 ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili.
  Pridaj záložku 30 Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka.
  Pridaj záložku 31 Kto bude v ten deň na streche a veci bude mať v dome, nech nezostupuje vziať si ich, a kto bude na poli, nech sa takisto nevracia nazad.
  Pridaj záložku 32 Spomeňte si na Lotovu ženu.
  Pridaj záložku 33 Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho.
  Pridaj záložku 34 Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli: jeden bude vzatý a druhý sa ponechá.
  Pridaj záložku 35 Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá." (
  Pridaj záložku 36 Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý sa ponechá.)
  Pridaj záložku 37 Oni sa ho opýtali: "Kde, Pane?" On im povedal: "Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly."
  Pridaj záložku 1 Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať:
  Pridaj záložku 2 "V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil.
  Pridaj záložku 3 Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: "Obráň ma pred mojím protivníkom."
  Pridaj záložku 4 Ale on dlho nechcel. No potom si povedal: "Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím,
  Pridaj záložku 5 obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári."
  Pridaj záložku 6 A Pán povedal: "Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca!
  Pridaj záložku 7 A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý?
  Pridaj záložku 8 Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?"
  Pridaj záložku 9 Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal toto podobenstvo:
  Pridaj záložku 10 "Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik.
  Pridaj záložku 11 Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: "Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik.
  Pridaj záložku 12 Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám."
  Pridaj záložku 13 Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: "Bože, buď milostivý mne hriešnemu."
  Pridaj záložku 14 Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený."
  Pridaj záložku 15 Prinášali k nemu aj nemluvňatá, aby sa ich dotkol. Keď to videli učeníci, okrikovali ich.
  Pridaj záložku 16 Ale Ježiš si ich zavolal a povedal: "Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo!
  Pridaj záložku 17 Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň."
  Pridaj záložku 18 Tu sa ho ktorýsi popredný muž opýtal: "Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?"
  Pridaj záložku 19 Ježiš mu povedal: "Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh.
  Pridaj záložku 20 Poznáš prikázania: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti svojho otca i matku!"
  Pridaj záložku 21 On vravel: "Toto všetko som zachovával od mladosti."
  Pridaj záložku 22 Keď to Ježiš počul, povedal mu: "Ešte ti jedno chýba. Predaj všetko, čo máš rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma.
  Pridaj záložku 23 Keď to počul, zosmutnel, lebo bol veľmi bohatý.
  Pridaj záložku 24 Ježiš, vidiac, ako zosmutnel, povedal: "Ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí čo majú majetky!
  Pridaj záložku 25 Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva."
  Pridaj záložku 26 Tí, čo to počuli, povedali: "Kto potom môže byť spasený?"
  Pridaj záložku 27 On im povedal: "Čo je nemožné ľudom, je možné Bohu."
  Pridaj záložku 28 Peter vravel: "Pozri, my sme opustili, čo sme mali, a išli sme za tebou."
  Pridaj záložku 29 On im povedal: "Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto pre Božie kráľovstvo opustí dom alebo ženu alebo bratov alebo rodičov alebo deti,
  Pridaj záložku 30 aby nedostal oveľa viac v tomto čase a v budúcom veku večný život."
  Pridaj záložku 31 Vtedy si vzal Dvanástich a hovoril im: "Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko, čo napísali Proroci o Synovi človeka.
  Pridaj záložku 32 Vydajú ho pohanom, vysmejú, potupia a opľujú,
  Pridaj záložku 33 zbičujú ho a zabijú, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych."
  Pridaj záložku 34 Lenže oni z toho ničomu nerozumeli. Toto slovo im zostalo zahalené a nepochopili, čo hovoril.
  Pridaj záložku 35 Keď sa približoval k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral.
  Pridaj záložku 36 Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, pýtal sa, čo sa deje.
  Pridaj záložku 37 Povedali mu: "Ježiš Nazaretský ide tadiaľto."
  Pridaj záložku 38 Tu vykríkol: "Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!"
  Pridaj záložku 39 Tí, čo išli popredku, ho okríkali, aby mlčal. Ale on ešte väčšmi kričal: "Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!"
  Pridaj záložku 40 Ježiš zastal a kázal, aby ho priviedli k nemu. Keď sa priblížil, opýtal sa ho:
  Pridaj záložku 41 "Čo chceš, aby som ti urobil?" On odpovedal: "Pane, aby som videl."
  Pridaj záložku 42 A Ježiš mu povedal: "Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila."
  Pridaj záložku 43 A hneď videl, šiel za ním a velebil Boha. Aj všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu.
  Pridaj záložku 1 Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň.
  Pridaj záložku 2 A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý,
  Pridaj záložku 3 zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy.
  Pridaj záložku 4 Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť.
  Pridaj záložku 5 Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: "Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!"
  Pridaj záložku 6 On chytro zišiel a prijal ho s radosťou.
  Pridaj záložku 7 Keď to videli, všetci šomrali: "Vošiel k hriešnemu človekovi!"
  Pridaj záložku 8 Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: "Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne."
  Pridaj záložku 9 Ježiš mu povedal: "Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom.
  Pridaj záložku 10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo."
  Pridaj záložku 11 Tým, čo to počuli, pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo.
  Pridaj záložku 12 A tak povedal: "Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť.
  Pridaj záložku 13 Zavolal si svojich desiatich sluhov, dal im desať mín a povedal im: "Obchodujte, kým sa nevrátim!
  Pridaj záložku 14 Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: "Nechceme, aby tento nad nami kraľoval.
  Pridaj záložku 15 Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal.
  Pridaj záložku 16 Prišiel prvý a vravel: "Pane, tvoja mína získala desať mín."
  Pridaj záložku 17 On mu povedal: "Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad desiatimi mestami."
  Pridaj záložku 18 Prišiel druhý a vravel: "Pane, tvoja mína vyniesla päť mín."
  Pridaj záložku 19 Aj tomuto povedal: "Ty maj moc nad piatimi mestami."
  Pridaj záložku 20 Iný prišiel a hovoril: "Pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke;
  Pridaj záložku 21 bál som sa ťa, lebo si prísny človek: berieš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nezasial."
  Pridaj záložku 22 On mu povedal: "Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial?"
  Pridaj záložku 23 prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?"
  Pridaj záložku 24 A tým, čo tam stáli, povedal: "Vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má desať mín."
  Pridaj záložku 25 Oni mu vraveli: "Pane, veď má desať mín!"
  Pridaj záložku 26 Hovorím vám: "Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.
  Pridaj záložku 27 A mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou!"
  Pridaj záložku 28 Ako to povedal, išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema.
  Pridaj záložku 29 Keď sa priblížil k Betfage a Betánii pri hore, ktorá sa volá Olivová, poslal dvoch učeníkov
  Pridaj záložku 30 so slovami: "Choďte do dediny, čo je pred vami. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom nikdy nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte!
  Pridaj záložku 31 A keby sa vás niekto opýtal: "Prečo ho odväzujete?", poviete: "Pán ho potrebuje."
  Pridaj záložku 32 Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal.
  Pridaj záložku 33 Keď osliatko odväzovali, povedali im jeho majitelia: "Prečo odväzujete osliatko?"
  Pridaj záložku 34 Oni povedali: "Pán ho potrebuje."
  Pridaj záložku 35 Osliatko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša.
  Pridaj záložku 36 Ako šiel, prestierali na cestu svoje plášte.
  Pridaj záložku 37 A keď sa už blížil k úpätiu Olivovej hory, začali celé zástupy učeníkov radostne veľkým hlasom chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli,
  Pridaj záložku 38 a volali: "Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!"
  Pridaj záložku 39 Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedali: "Učiteľ, napomeň svojich učeníkov!"
  Pridaj záložku 40 On odvetil: "Hovorím vám: Ak budú oni mlčať, budú kričať kamene."
  Pridaj záložku 41 Keď sa priblížil a zazrel mesto, plakal nad ním
  Pridaj záložku 42 a hovoril: "Kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj! Ale teraz je to skryté tvojim očiam.
  Pridaj záložku 43 Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán,
  Pridaj záložku 44 zrovnajú so zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia."
  Pridaj záložku 45 Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov
  Pridaj záložku 46 a povedal im: "Napísané je: "Môj dom bude domom modlitby." A vy ste z neho urobili lotrovský pelech."
  Pridaj záložku 47 A denne učil v chráme. Ale veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho.
  Pridaj záložku 48 Ibaže nevedeli, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho.
  Pridaj záložku 1 Keď v istý deň učil ľud v chráme a hlásal evanjelium, prepadli ho veľkňazi a zákonníci so staršími
  Pridaj záložku 2 a hovorili mu: "Povedz nám: Akou mocou toto robíš alebo kto je ten, čo ti dal túto moc?"
  Pridaj záložku 3 On im povedal: " Aj ja sa vás na niečo spýtam. Povedzte mi.
  Pridaj záložku 4 Jánov krst bol z neba, či od ľudí?"
  Pridaj záložku 5 Oni rozmýšľali a hovorili si: "Ak povieme: Z neba, povie: "Prečo ste mu neuverili?"
  Pridaj záložku 6 Ale ak povieme: Od ľudí, všetok ľud nás ukameňuje, lebo je presvedčený, že Ján je prorok."
  Pridaj záložku 7 Odpovedali teda, že nevedia, odkiaľ bol.
  Pridaj záložku 8 A Ježiš im odvetil: "Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím."
  Pridaj záložku 9 Potom začal rozprávať ľudu toto podobenstvo: "Istý človek vysadil vinicu, prenajal ju vinohradníkom a na dlhý čas odcestoval.
  Pridaj záložku 10 V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby mu dali podiel úrody z vinice. Ale vinohradníci ho zbili a prepustili ho naprázdno.
  Pridaj záložku 11 Poslal druhého sluhu. Aj toho zbili, potupili a prepustili naprázdno.
  Pridaj záložku 12 Poslal aj tretieho, a oni ho doráňali a vyhodili.
  Pridaj záložku 13 Vtedy pán vinice povedal: "Čo urobím? Pošlem svojho milovaného syna. K nemu azda budú mať úctu."
  Pridaj záložku 14 Ale keď ho vinohradníci zazreli, poradili sa a povedali si: "To je dedič. Zabime ho, aby bolo dedičstvo naše!"
  Pridaj záložku 15 Vyvliekli ho z vinice a zabili. Čo im teda urobí pán vinice?
  Pridaj záložku 16 Príde, týchto vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným." Keď to počuli, povedali: "Len to nie!"
  Pridaj záložku 17 On sa na nich pozrel a povedal: "Čo teda znamená, čo je napísané: "Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným"?
  Pridaj záložku 18 Každý, kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho on padne, toho rozdlávi."
  Pridaj záložku 19 Zákonníci a veľkňazi chceli v tú hodinu položiť na neho ruky, len sa báli ľudu. Vybadali totiž, že to o nich povedal toto podobenstvo.
  Pridaj záložku 20 Striehli na neho a poslali úskočníkov, ktorí predstierali, že sú spravodliví, aby ho podchytili v reči a mohli ho vydať vrchnosti a vladárovej moci.
  Pridaj záložku 21 Opýtali sa ho: "Učiteľ, vieme, že správne hovoríš a učíš a že nehľadíš na osobu, ale podľa pravdy učíš Božej ceste.
  Pridaj záložku 22 Smieme platiť cisárovi daň, či nie?"
  Pridaj záložku 23 On však prehliadol ich lesť a povedal im:
  Pridaj záložku 24 "Ukážte mi denár! Čí obraz je na ňom a nápis?"
  Pridaj záložku 25 Oni odpovedali: "Cisárov." Tu im povedal: "Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu!"
  Pridaj záložku 26 A nepodarilo sa im podchytiť ho v reči pred ľudom, ale žasli nad jeho odpoveďou a umĺkli.
  Pridaj záložku 27 Tu prišli k nemu niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho:
  Pridaj záložku 28 "Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.
  Pridaj záložku 29 Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný.
  Pridaj záložku 30 Vzal si ju druhý,
  Pridaj záložku 31 potom aj tretí a takisto všetci siedmi: Ale nezanechali deti a pomreli.
  Pridaj záložku 32 Napokon zomrela aj žena.
  Pridaj záložku 33 Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku."
  Pridaj záložku 34 Ježiš im povedal: "Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú.
  Pridaj záložku 35 Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú.
  Pridaj záložku 36 Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia.
  Pridaj záložku 37 A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva "Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba".
  Pridaj záložku 38 A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú."
  Pridaj záložku 39 Tu niektorí zákonníci povedali: "Učiteľ, dobre si to povedal."
  Pridaj záložku 40 A už sa ho neodvážili na nič vypytovať.
  Pridaj záložku 41 On im povedal: "Ako môžu hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn?
  Pridaj záložku 42 Veď sám Dávid hovorí v knihe Žalmov: "Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici,
  Pridaj záložku 43 kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám."
  Pridaj záložku 44 Dávid ho teda volá Pánom; ako potom môže byť jeho synom?"
  Pridaj záložku 45 Ako ho počúval všetok ľud, povedal svojim učeníkom:
  Pridaj záložku 46 "Chráňte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, radi majú pozdravy na uliciach, prvé stolice v synagógach a popredné miesta na hostinách.
  Pridaj záložku 47 Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd."
  Pridaj záložku 1 Keď sa rozhliadol videl boháčov ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice.
  Pridaj záložku 2 Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako ta vhodila dve drobné mince,
  Pridaj záložku 3 a povedal: "Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní.
  Pridaj záložku 4 Lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, cele svoje živobytie."
  Pridaj záložku 5 Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, povedal:
  Pridaj záložku 6 "Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené."
  Pridaj záložku 7 Oni sa ho opýtali: "Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?
  Pridaj záložku 8 On odpovedal: "Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: "To som ja" a: "Ten čas je už blízko." Nechoďte za nimi!
  Pridaj záložku 9 A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď."
  Pridaj záložku 10 Potom im povedal: "Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu.
  Pridaj záložku 11 Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.
  Pridaj záložku 12 Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam, uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno.
  Pridaj záložku 13 To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo.
  Pridaj záložku 14 Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť,
  Pridaj záložku 15 lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť.
  Pridaj záložku 16 Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život.
  Pridaj záložku 17 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno.
  Pridaj záložku 18 Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí.
  Pridaj záložku 19 Ak vytrváte, zachováte si život.
  Pridaj záložku 20 Keď uvidíte, že vojsko obkľučuje Jeruzalem, vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie.
  Pridaj záložku 21 Vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu, a tí, čo budú na vidieku, nech doň nevchádzajú,
  Pridaj záložku 22 lebo to budú dni pomsty, aby sa splnilo všetko čo je napísané.
  Pridaj záložku 23 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu.
  Pridaj záložku 24 Budú padať ostrím meča, odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplní čas pohanov.
  Pridaj záložku 25 Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia.
  Pridaj záložku 26 Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť.
  Pridaj záložku 27 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.
  Pridaj záložku 28 Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie."
  Pridaj záložku 29 A povedal im podobenstvo: "Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy!
  Pridaj záložku 30 Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko leto.
  Pridaj záložku 31 Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo.
  Pridaj záložku 32 Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane.
  Pridaj záložku 33 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.
  Pridaj záložku 34 Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil.
  Pridaj záložku 35 Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme.
  Pridaj záložku 36 Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka."
  Pridaj záložku 37 Cez deň učil v chráme, ale na noc vychádzal von a zdržiaval sa na hore, ktorá sa volá Olivová.
  Pridaj záložku 38 A všetok ľud sa skoro ráno hrnul k nemu do chrámu počúvať ho.
  Pridaj záložku 1 Blížili sa sviatky Nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Veľká noc.
  Pridaj záložku 2 Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho zabiť; báli sa však ľudu.
  Pridaj záložku 3 Tu vošiel satan do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský a bol jedným z Dvanástich;
  Pridaj záložku 4 i šiel a dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi stráže, ako im ho vydá.
  Pridaj záložku 5 Tí sa potešili a dohodli sa, že mu dajú peniaze.
  Pridaj záložku 6 On súhlasil a hľadal príležitosť vydať im ho, keď s ním nebude zástup.
  Pridaj záložku 7 Prišiel deň Nekvasených chlebov, keď bolo treba zabiť veľkonočného baránka.
  Pridaj záložku 8 Poslal Petra a Jána so slovami: "Choďte a pripravte nám veľkonočnú večeru!"
  Pridaj záložku 9 Oni sa ho opýtali: "Kde ju máme pripraviť?"
  Pridaj záložku 10 Povedal im: "Len čo vojdete do mesta, stretnete človeka, ktorý bude niesť džbán vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde,
  Pridaj záložku 11 a majiteľovi domu povedzte: "Učiteľ ti odkazuje: Kde je miestnosť, v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka?"
  Pridaj záložku 12 On vám ukáže veľkú prestretú hornú sieň. Tam pripravte."
  Pridaj záložku 13 Išli teda a všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka.
  Pridaj záložku 14 Keď prišla hodina, zasadol za stôl a apoštoli s ním.
  Pridaj záložku 15 Tu im povedal: "Veľmi som túžil jesť s vami tohoto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť.
  Pridaj záložku 16 Lebo hovorím vám: Už ho nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve."
  Pridaj záložku 17 Vzal kalich, vzdával vďaky a povedal: "Vezmite ho a rozdeľte si ho medzi sebou.
  Pridaj záložku 18 Lebo hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo."
  Pridaj záložku 19 Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: "Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku."
  Pridaj záložku 20 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.
  Pridaj záložku 21 A hľa, ruka môjho zradcu je so mnou na stole.
  Pridaj záložku 22 Syn človeka síce ide, ako je určené, ale beda človekovi, ktorý ho zrádza!"
  Pridaj záložku 23 A oni sa začali jeden druhého vypytovať, kto z nich by to mohol urobiť.
  Pridaj záložku 24 Vznikol medzi nimi aj spor, kto je z nich asi najväčší.
  Pridaj záložku 25 Povedal im: "Králi národov panujú nad nimi, a tí, čo majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami.
  Pridaj záložku 26 Ale vy nie tak! Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca ako služobník.
  Pridaj záložku 27 Veď kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí za stolom? A ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje.
  Pridaj záložku 28 Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach
  Pridaj záložku 29 a ja vám dávam kráľovstvo, ako ho môj Otec dal mne,
  Pridaj záložku 30 aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela.
  Pridaj záložku 31 Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu.
  Pridaj záložku 32 Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov."
  Pridaj záložku 33 On mu povedal: "Pane, hotový som ísť s tebou do väzenia i na smrť."
  Pridaj záložku 34 Ale Ježiš povedal: "Hovorím ti, Peter, dnes nezaspieva kohút, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš."
  Pridaj záložku 35 Potom im povedal: "Chýbalo vám niečo, keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi?" Oni odpovedali: "Nie.
  Pridaj záložku 36 On im povedal: "Ale teraz, kto má mešec, nech si ho vezme, takisto aj kapsu, a kto nemá, nech predá šaty a kúpi si meč.
  Pridaj záložku 37 Lebo hovorím vám: Musí sa na mne splniť, čo je napísané: "Započítali ho medzi zločincov." Lebo sa spĺňa o mne všetko."
  Pridaj záložku 38 Oni hovorili: "Pane, pozri, tu sú dva meče." On im povedal: "Stačí."
  Pridaj záložku 39 Potom vyšiel von a ako zvyčajne šiel na Olivovú horu a učeníci išli za ním.
  Pridaj záložku 40 Keď prišiel na miesto, povedal im: "Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!"
  Pridaj záložku 41 Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil, kľakol si a modlil sa:
  Pridaj záložku 42 "Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!"
  Pridaj záložku 43 Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil,
  Pridaj záložku 44 pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi.
  Pridaj záložku 45 Keď vstal od modlitby a vrátil sa k učeníkom, našiel ich spať od zármutku.
  Pridaj záložku 46 I povedal im: "Čo spíte? Vstaňte, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!"
  Pridaj záložku 47 Kým ešte hovoril, zjavil sa zástup a pred nimi išiel jeden z Dvanástich, ktorý sa volal Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho pobozkal.
  Pridaj záložku 48 Ježiš mu však povedal: "Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka?"
  Pridaj záložku 49 Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá povedali: "Pane, máme udrieť mečom?"
  Pridaj záložku 50 A jeden z nich zasiahol veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho.
  Pridaj záložku 51 Ale Ježiš povedal: "Nechajte to už!" I dotkol sa mu ucha a uzdravil ho.
  Pridaj záložku 52 Potom Ježiš povedal veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, čo prišli za ním: "Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca.
  Pridaj záložku 53 Keď som bol deň čo deň s vami v chráme, nepoložili ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc temna."
  Pridaj záložku 54 Potom ho zajali, odviedli a zaviedli do veľkňazovho domu. Peter šiel zďaleka za nimi.
  Pridaj záložku 55 Keď uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si okolo neho, Peter si sadol medzi nich.
  Pridaj záložku 56 Ako tak sedel pri svetle, všimla si ho ktorási slúžka, zahľadela sa naňho a povedala:
  Pridaj záložku 57 "Aj tento bol s ním." Ale on ho zaprel:
  Pridaj záložku 58 "Žena, nepoznám ho." O chvíľu si ho všimol iný a povedal: "Aj ty si z nich." Peter odpovedal: "Človeče, nie som."
  Pridaj záložku 59 A keď prešla asi hodina, ktosi iný tvrdil: "Veru, aj tento bol s ním, veď je aj Galilejčan."
  Pridaj záložku 60 Peter povedal: "Človeče, neviem, čo hovoríš." A vtom, kým ešte hovoril, zaspieval kohút.
  Pridaj záložku 61 Vtedy sa Pán obrátil a pozrel sa na Petra a Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo, ako mu povedal: "Skôr ako dnes kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš."
  Pridaj záložku 62 Vyšiel von a horko sa rozplakal.
  Pridaj záložku 63 Muži, ktorí Ježiša strážili, posmievali sa mu a bili ho.
  Pridaj záložku 64 Zakryli ho a vypytovali sa ho: "Prorokuj, hádaj, kto ťa udrel!"
  Pridaj záložku 65 A ešte všelijako ináč sa mu rúhali.
  Pridaj záložku 66 Keď sa rozodnilo, zišli sa starší ľudu, veľkňazi a zákonníci, predviedli ho pred svoju radu
  Pridaj záložku 67 a hovorili mu: "Ak si Mesiáš, povedz nám to!" On im odvetil: "Aj keď vám to poviem, neuveríte,
  Pridaj záložku 68 a keď sa opýtam, neodpoviete mi.
  Pridaj záložku 69 Ale odteraz bude Syn človeka sedieť po pravici Božej moci."
  Pridaj záložku 70 Tu povedali všetci: "Si teda Boží Syn?" On im povedal: "Vy sami hovoríte, že som."
  Pridaj záložku 71 Oni povedali: "Načo ešte potrebujeme svedectvo? Veď sme to sami počuli z jeho úst!"
  Pridaj záložku 1 Tu celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi
  Pridaj záložku 2 a začali naňho žalovať: "Tohoto sme pristihli, ako rozvracia náš národ, zakazuje platiť dane cisárovi a tvrdí o sebe, že je Mesiáš, kráľ."
  Pridaj záložku 3 Pilát sa ho spýtal: "Si židovský kráľ?" On odpovedal: "Sám to hovoríš."
  Pridaj záložku 4 Pilát povedal veľkňazom a zástupom: "Ja nenachádzam nijakú vinu na tomto človekovi."
  Pridaj záložku 5 Ale oni naliehali: "Poburuje ľud a učí po celej Judei; počnúc od Galiley až sem."
  Pridaj záložku 6 Len čo to Pilát počul, opýtal sa, či je ten človek Galilejčan.
  Pridaj záložku 7 A keď sa dozvedel, že podlieha Herodesovej právomoci, poslal ho k Herodesovi, lebo aj on bol v tých dňoch v Jeruzaleme.
  Pridaj záložku 8 Keď Herodes uvidel Ježiša, veľmi sa zaradoval. Už dávno ho túžil vidieť, lebo o ňom počul, a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak.
  Pridaj záložku 9 Mnoho sa ho vypytoval, ale on mu na nič neodpovedal.
  Pridaj záložku 10 Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo naň žalovali.
  Pridaj záložku 11 Ale Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol, urobil si z neho posmech, dal ho obliecť do bielych šiat a poslal ho nazad k Pilátovi.
  Pridaj záložku 12 V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili, lebo predtým žili v nepriateľstve.
  Pridaj záložku 13 Pilát zvolal veľkňazov, predstavených a ľud
  Pridaj záložku 14 a povedal im: "Priviedli ste mi tohoto človeka, že poburuje ľud. Ja som ho pred vami vypočúval a nenašiel som na tomto človekovi nič z toho, čo na neho žalujete.
  Pridaj záložku 15 Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Vidíte, že neurobil nič, za čo by si zasluhoval smrť.
  Pridaj záložku 16 Potrescem ho teda a prepustím."
  Pridaj záložku 17 (Bol totiž povinný prepustiť im na sviatky jedného.)
  Pridaj záložku 18 Tu celý dav skríkol: "Preč s ním a prepusť nám Barabáša!"
  Pridaj záložku 19 Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu.
  Pridaj záložku 20 Pilát k nim znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť.
  Pridaj záložku 21 Ale oni vykrikovali: "Ukrižuj! Ukrižuj ho!"
  Pridaj záložku 22 On k nim tretí raz prehovoril: "A čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrestám ho teda a prepustím."
  Pridaj záložku 23 Ale oni veľkým krikom dorážali a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik sa stupňoval
  Pridaj záložku 24 a Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti:
  Pridaj záložku 25 prepustil toho, ktorého si žiadali, čo bol uväznený pre vzburu a vraždu, kým Ježiša vydal ich zvoli.
  Pridaj záložku 26 Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom.
  Pridaj záložku 27 Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali.
  Pridaj záložku 28 Ježiš sa k nim obrátil a povedal: "Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi.
  Pridaj záložku 29 Lebo prichádzajú dni, keď povedia: "Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali!"
  Pridaj záložku 30 Vtedy začnú hovoriť vrchom: "Padnite na nás! a kopcom: "Prikryte nás!"
  Pridaj záložku 31 Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým?"
  Pridaj záložku 32 Vedno s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov.
  Pridaj záložku 33 Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava.
  Pridaj záložku 34 Ježiš povedal: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia." Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty.
  Pridaj záložku 35 Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli: "Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec."
  Pridaj záložku 36 Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot
  Pridaj záložku 37 a hovorili: "Zachráň sa, ak si židovský kráľ!"
  Pridaj záložku 38 Nad ním bol nápis: "Toto je židovský kráľ."
  Pridaj záložku 39 A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: "Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!"
  Pridaj záložku 40 Ale druhý ho zahriakol: "Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté?
  Pridaj záložku 41 Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé."
  Pridaj záložku 42 Potom povedal: "Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva."
  Pridaj záložku 43 On mu odpovedal: "Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji."
  Pridaj záložku 44 Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní.
  Pridaj záložku 45 Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla napoly
  Pridaj záložku 46 a Ježiš zvolal mocným hlasom: "Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha." Po tých slovách vydýchol.
  Pridaj záložku 47 Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha, hovoriac: "Tento človek bol naozaj spravodlivý."
  Pridaj záložku 48 A celé zástupy tých, čo sa zišli na toto divadlo a videli, čo sa deje, bili sa do pŕs a vracali sa domov.
  Pridaj záložku 49 Všetci jeho známi stáli obďaleč i ženy, ktoré ho sprevádzali z Galiley, a dívali sa na to.
  Pridaj záložku 50 Tu istý muž menom Jozef, člen rady, dobrý a spravodlivý človek
  Pridaj záložku 51 ž judejského mesta Arimatey, ktorý nesúhlasil s ich rozhodnutím ani činmi a očakával Božie kráľovstvo,
  Pridaj záložku 52 zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo.
  Pridaj záložku 53 Keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do vytesaného hrobu, v ktorom ešte nik neležal.
  Pridaj záložku 54 Bol Prípravný deň a už sa začínala sobota.
  Pridaj záložku 55 Odprevádzali ho ženy, ktoré s ním prišli z Galiley. Pozreli si hrob aj to, ako uložili jeho telo.
  Pridaj záložku 56 Potom sa vrátili domov a pripravili si voňavé oleje a masti. Ale v sobotu zachovali podľa prikázania pokoj.
  Pridaj záložku 1 V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili.
  Pridaj záložku 2 Kameň našli od hrobu odvalený,
  Pridaj záložku 3 vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli.
  Pridaj záložku 4 Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve.
  Pridaj záložku 5 Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: "Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi?
  Pridaj záložku 6 Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei:
  Pridaj záložku 7 "Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych."
  Pridaj záložku 8 Tu sa rozpamätali na jeho slová,
  Pridaj záložku 9 vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným.
  Pridaj záložku 10 Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom.
  Pridaj záložku 11 Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im.
  Pridaj záložku 12 No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa stalo.
  Pridaj záložku 13 V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií,
  Pridaj záložku 14 a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo.
  Pridaj záložku 15 Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi.
  Pridaj záložku 16 Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali.
  Pridaj záložku 17 I spýtal sa ich: "O čom sa to cestou zhovárate?" Zastavili sa zronení
  Pridaj záložku 18 a jeden z nich menom Kleopas, mu povedal: "Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?"
  Pridaj záložku 19 On im povedal: "A čo?" Oni mu vraveli: "No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom;
  Pridaj záložku 20 ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali.
  Pridaj záložku 21 A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo.
  Pridaj záložku 22 Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe,
  Pridaj záložku 23 a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije.
  Pridaj záložku 24 Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli."
  Pridaj záložku 25 On im povedal: "Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci!
  Pridaj záložku 26 Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?"
  Pridaj záložku 27 A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo.
  Pridaj záložku 28 Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej.
  Pridaj záložku 29 Ale oni naň naliehali: "Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!" Vošiel teda a zostal s nimi.
  Pridaj záložku 30 A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho.
  Pridaj záložku 31 Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol.
  Pridaj záložku 32 Tu si povedali: "Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?"
  Pridaj záložku 33 A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi
  Pridaj záložku 34 a tí im povedali: "Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi."
  Pridaj záložku 35 Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.
  Pridaj záložku 36 Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: "Pokoj vám."
  Pridaj záložku 37 Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha.
  Pridaj záložku 38 On im povedal: "Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky?
  Pridaj záložku 39 Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti - a vidíte; že ja mám."
  Pridaj záložku 40 Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy.
  Pridaj záložku 41 A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: "Máte tu niečo na jedenie?"
  Pridaj záložku 42 Oni mu podali kúsok pečenej ryby.
  Pridaj záložku 43 I vzal si a jedol pred nimi.
  Pridaj záložku 44 Potom im povedal: "Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch."
  Pridaj záložku 45 Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu,
  Pridaj záložku 46 a povedal im: "Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych
  Pridaj záložku 47 a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov.
  Pridaj záložku 48 Vy ste toho svedkami.
  Pridaj záložku 49 Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!"
  Pridaj záložku 50 Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich.
  Pridaj záložku 51 Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba.
  Pridaj záložku 52 Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema.
  Pridaj záložku 53 Stále boli v chráme a velebili Boha.

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 24.1.2018
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (. deň):


  Liturgické čítania na dnes:
  1:
  Ž:
  E:

  Liturgické čítania na zajtra:
  1:
  Ž:
  E:


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1:
  Ž:
  E:
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky